امروز ۲۱ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۱ آذر ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

فروشگاه‌های بزرگ در ایران تا ۱۰سال آینده فراگیر می‌شوند


محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، با بیان اینکه کسب‌وکارهای خرد و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور باید

تدابیری داشته باشند تا قابلیت و قدرت خود را برای هماهنگی با تغییرات محیط پیدا کنند گفت: فروشگاه‌های بزرگ در

ایران تا ۱۰سال آینده فراگیر می‌شوند عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با بیان اینکه افزایش

فروشگاه‌های بزرگ منجر به مدیریت بهتر در منابع شهروندان و خانوارها مانند زمان، هزینه، استهلاک وسایل،

حمل‌ونقل عمومی و تردد وسایل در سطح شهر می‌شود، گفت: وجود این فروشگاه‌ها یاری دهنده اقتصاد کشور

است. وی با اشاره به اینکه باید خود کسب‌وکارهای خرد و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور تدابیری داشته باشند تا آنها

قابلیت و قدرت خود را برای هماهنگی با تغییرات محیط را پیدا کنند، ادامه داد: این کسب‌وکارها باید خود را در مسیری

قرار دهند تا بتوانند به حیات و بقاء اقتصادی خود ادامه دهند، این مسئله نیازمند تدبیر، اندیشه و کار و کوشش همگان

است. وی با تاکید بر اینکه شاید این مسئله سرنوشت محتومی است که در 10 سال آینده کاملا در کشور فراگیر

می‌شود، ادامه داد: ضمن اینکه توسعه و فراگیر شدن فروشگاه‌های بزرگ در کلان مثبت است باید تا جایی که یک

تعادل و توازن منطقی دارد مانعی برای آن ایجاد نکنیم، باید کسب و کارهای خرد باید تلاش کنند تا با این تغییرات

سازگاری پیدا کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دغدغه تامین مایحتاج در نظام بازرگانی و

تجارت بین‌الملل کشو وجود ندارد و می‌توانیم آنچه را که در آن منفعت اقتصادی وجود ندارد را وارد کنیم، خاطرنشان

کرد: این مسئله به منطق صرفه و صلاح بر می‌گردد.