شناسه ملک : PME-02648
اجاره بها : 1,500,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 100 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-02650
اجاره بها : 5,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 350 متر مربع
متراژ زمین : 350 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-02657
اجاره بها : 12,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-02675
اجاره بها : 350,000 تومان / ماه
جزئیات
شناسه ملک : PME-02691
اجاره بها : تماس بگیرید.
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-02797
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 120 متر مربع
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PME-02802
اجاره بها : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 3,500 متر مربع
متراژ زمین : 37,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-02896
اجاره بها : 2,000,000 تومان / ماه
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-02983
اجاره بها : تماس بگیرید.
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03230
اجاره بها : 23,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 2,400 متر مربع
متراژ زمین : 4,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PME-03233
اجاره بها : 100,000,000 تومان / ماه
متراژ سوله : 150 متر مربع
متراژ زمین : 120,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات