روش صدور سند مالکیت بنام وارث 

متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث، خلاصه مفاد و شماره گواهی‌نامه حصر وراثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قید و در زیر ثبت اولیه ملک به نام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده 105 آیین‌نامه قانون ثبت، ثبت می‌کند.

آن گاه برطبق ماده 121 آیین‌نامه قانون ثبت برای هر یک از ورثه یک پیش‌نویس سند مالکیت تهیه کرده و حدود کلی ملک را در یکی از آنها قید و در بقیه به پیش‌نویس مزبور اشاره می‌کند و به همین ترتیب در دفتر املاک ثبت و در زیر هر سهم، به ثبت و صفحه حدود کلی که در آن نوشته شده است، اشاره می‌کند و پس از گواهی دفتر بازداشتی، پرونده را جهت امضا نزد مسئول مربوطه ارسال می‌کند.

مسئول مربوطه بعد از بررسی، کنترل و ملاحظه سوابق پیش‌نویس، اسناد مالکیت ورثه را امضا و دستور تحریر اسناد مالکیت جدید مشاعی و ابطال سند مالکیت اولیه را صادر می‌کند.

متصدی دفتر املاک حسب دستور مسئول مربوطه اسناد مالکیت جدید مشاعی را تحریر و سند مالکیت مورث را باطل و ضمیمه پرونده می‌کند.

در وقت مراجعه متقاضی پرونده جهت پرداخت بهای دفترچه اسناد مالکیت به حسابداری ارجاع می‌شود. متقاضی یا متقاضیان بهای دفترچه اسناد مالکیت را به حساب درآمد ثبت طبق فیش صادره از حسابداری نزد بانک ملی مربوطه واریز و نسخ لازم را به ثبت تسلیم می‌کنند.

آنگاه پرونده همراه با دفاتر املاک مربوطه جهت امضای ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکیت تحریرشده نزد مسئول مربوطه ارسال می‌شود و او بعد از بررسی اجمالی، آنها را امضا می‌کند.

سپس پرونده جهت تسلیم اسناد به ورثه، به بایگانی ارسال می‌شود و در آنجا اسناد بعد از نخ‌کشی، پلمپ و ثبت در دفتر تسلیم سند در قبال اخذ رسید و پس از احراز هویت به ورثه تحویل شده و پرونده در ردیف مربوطه ضبط می‌شود.

-----------------------------------------------------------------------------------

1- قبول تقاضای متقاضی به ضمیمه مدارک قانونی از قبیل گواهی حصر وارثت و فرم ۱۹ مالیاتی و سند مالکیت مورث.

۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول ادراه و ارجاع به دفتر املاک جهت اقدام و اعلام وقت مراجعه بعدی متقاضی .

۳- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور .

۴- ضمیمه نمودن پرونده به تقاضا وسیله بایگانی و ارسال آن به دفتر املاک .

۵- بررسی و کنترل مدارک ابزاری و تعیین سهم الارث ورثه بر طبق گواهی حصر وراثت یا توافقنامه رسمی ورثه مستند به گواهی حصروراثت توسط مسئول دفتر املاک وتهیه پیش نویس سند مالکیت جدید بنام ورثه وسیله متصدی دفتر املاک و ثبت آنها در دفتر املاک .

۶-گواهی دفتر املاک بازداشتی.

۷- امضاء پیش نویس اسناد مالکیت تهیه شده ودستور ابطال سند مالکیت اولیه وسیله مسئول مربوطه .

۸- تحریر اسناد مالکیت وارث و ابطال سند مالکیت اولیه .

۹- مراجعه متقاضی و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه های سند مالکیت .

۱۰-پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکیت وسیله متقاضی .

۱۱-ارسال پرونده نزد مسئول مربوطه جهت امضاء ثبت دفتر املاک و اسناد مالکیت تحریر شده .

۱۲- ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت اسناد در دفتر تسلیم سند و پلمپ و تحویل آن به متقاضی و ثبت پرونده .

۱۳- ضبط پرونده در ردیف مربوطه وسیله بایگانی .

تذکر : اگر متقاضی اعلام کند که سند مالکیت مورث در نزد شخص معینی است به شخص اعلام شده اخطار می شود که ظرف ده روز از رؤیت اخطار سند را به اداره ثبت ارائه نماید در صورت ارائه طبق روش ذکر شده فوق عمل می شود . در غیر این صورت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می شود تا کسی که سند مالکیت را نزد خود دارد به اداره ثبت ارائه نماید و در صورت عدم ارائه سند ، سند جدید بنام ورثه بر طبق گواهی حصر وراثت یا حسب توافق مستند به حصر وراثت صادر و مراتب ابطال سند مالکیت اولیه به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه می شود.

تذکر: در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ باشد نیازی به مطالبه فرم ۱۹ مالیاتی نیست .

روش تعیین تکلیف سهم الارث زوجه :

۱- در صورتیکه وارث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوجه را ارائه نماید سند مالکیت بدون استثنا سهم الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصروراثت و توافق مستند به حصروراثت آنها صادرمی شود .

۲- در غیر اینصورت نسبت به سهم الارث زوجه سند صادر و تسلیم خواهد شد .

یادآوری :

۱- چنانچه متقاضی اعلام کند که سند مالکیت مورث در نزد شخص معینی است به شخص اعلام شده اخطار می شود که ظرف ده روز از رؤیت اخطار سند را به اداره ثبت ارائه نماید در صورت ارائه طبق روش ذکر شده عمل می شود . در غیر این صورت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می شود تا شخصی که سند مالکیت را نزد خود دارد به ادراه ثب ارائه نماید و در صورت عدم ارائه سند ، سند جدید بنام ورثه بر طبق گواهی حصروراثت با حسب توافق نامه رسمی مستند به حصروراثت صادر و مراتب فوق ابطال سند مالکیت اولیه به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه می شود .

۲- در صورتیکه وارث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوجه را ارائه نماید سند مالکیت بدون استثنا سهم الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصروراثت و یا توافقنامه رسمی مستند به حصروراثت برای آنها صادر می شود و در غیر اینصورت نسبت به سهم الارث زوجه سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد .

۳- در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ باشد نیازی به مطالبه فرم ۱۹ مالیاتی نیست .

 

 

 

 ارکان روابط کارگر و کارفرما 

حقوق کار بر تمامی روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و نیز در هر موردی که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است.

حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار بوده و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است بنابراین افرادی که دارای کار مستقل هستند و برای خود کار می‌کنند، مانند اصناف، کشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد مانند رانندگان، پزشکان و وکلای دادگستری از شمول قانون کار خارج هستند.

از طرف دیگر هر نوع تبعیت و کار برای دیگری نیز تابع قانون کار نیست یعنی افرادی که تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند کارکنان دولت از شمول قانون کار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.

کار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق کار می‌شود که از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق کار هر چند ناظر به مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما است اما همیشه روابط یک کارگر و یک کارفرما منظور نظر نیست بلکه حقوق کار، روابط جمعی کار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو پیمان‌های جمعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مهمترین مباحث حقوق کار به شمار می‌رود.

 

 ارکان رابطه

به طور کلی سه رکن اصلی کارگر، کارفرما و کارگاه، روابط کارگری و کارفرمایی را تشکیل می‌دهند.

 

 کارگر

کسی که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کند، کارگر است بنابراین ملاک کارگر دریافت مزد و تبعیت از دیگری است یعنی اینکه کار او در خدمت دیگری باشد.

با توجه به تعریف فوق، ملاک کارگر بودن، نوعی رابطه حقوقی است که او با طرف مقابل دارد و در این مورد، پاره‌وقت بودن کار یا شغل اصلی یا فرعی بودن کار، تأثیری در صدق عنوان کارگر ندارد و همه آنها کارگر محسوب خواهند شد.

مفهوم اجتماعی کارگر عبارت است از؛ شخصی که انجام‌دهنده کار دستی است که با مفهوم حقوقی آن منطبق نیست. در نتیجه ملاک‌های مختلفی از قبیل  طبیعت کار؛  دریافت یا عدم دریافت ما به ازا و چگونگی تعیین مابه ازا، برای تشخیص این دو مفهوم مطرح شده است.

 

 کارفرما

کارفرما کسی است که سرمایه و وسایل کار یک اداره یا مؤسسه تولیدی یا خدماتی را دارد اما برای تولید کالا یا ادامه خدمات، باید از نیروی کار دیگران استفاده کند.

از دیدگاه حقوقی، کارفرما طرف قرارداد کار است و سرمایه و دارایی او تضمینی برای اجرای تعهداتی است که در برابر کارگر بر عهده دارد.

 

 کارگاه

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما در آنجا کار می‌کند بنابراین با توجه به این تعریف می‌توان دریافت که چون در تعریف کارگاه به «محل» بسنده شده است بنابراین هر جایی که کارفرما در آنجا کار می‌کند و عنوان کار آنجا را در اختیار گرفته است، کارگاه نام دارد.

 

 قلمرو حقوق کار

تمامی کارگران و کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون هستند بنابراین شمول قانون کار، اصل است و عدم آن استثنا؛ در مواردی که شمول قوانین استخدامی، مورد تردید باشد، در صورتی که عنوان کارگر بر فرد صدق کند، مشمول حقوق کار خواهد بود.

 

 قرارداد کار

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی، که به موجب آن کارگر در قبال حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.  اصل آزادی اراده ایجاب می‌کند که اشخاص بتوانند در روابط بین خود قراردادهایی منعقد کنند اما گاهی ضرورت دارد این آزادی‌ها محدود شود و قانون شرایط معینی برای اراده و خواست مردم تعیین کند.

با توجه به تعریف قرارداد کار در قانون کار می‌توان این نوع محدودیت را به صورت مشهود دید؛ بنا به تعریف مذکور نتایج ذیل به دست می‌آید:

1- وجود کارگر و کارفرما؛ به عنوان عناصر سازنده عقد ضرورت دارد.

2- قصد دو طرف؛ که در وقوع عقد به صورت ایجاب و قبول ظاهر می‌شود.

3- قصد نتیجه؛ که‌‌ همان انجام کار برای کارفرما و دریافت عوض از او است.

4- مدت؛ قرارداد می‌تواند موقت یا مستمر باشد.

5- رضایی بودن قرارداد کار؛ منظور از رضایی بودن این است که عقدی به صرف تراضی عاقدین صورت می‌گیرد؛ بدون اینکه به لفظ خاص یا تنظیم سند یا اقباض معقود‌علیه احتیاج باشد.

قرارداد کار علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی نوع کار، حقوق یا مزد مبنا، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ قرارداد و مدت قرارداد باشد.

 

پایان رابطه کارگری و کارفرما

قرارداد کار به یکی از طرق ذیل خاتمه می‌یابد.

فوت کارگر: قرارداد کار با فوت کارگر خاتمه می‌یابد و منحل می‌شود زیرا انجام کار، تعهدی قائم به شخصی حقیقی است و ورثه کارگر نمی‌توانند به جای او تعهد او را انجام دهند؛ مگر اینکه کارفرما تعهد کند.

بازنشستگی کارگر: اگر کارگرد مرد ۶۰ سال تمام و کارگر زن ۵۵ سال تمام داشته باشد، بازنشسته محسوب می‌شود.

از کار افتادگی کلی کارگر: ازکارافتادگی کلی کارگر به این معنا است که اگر کارگر بیمار شده و طبق نظر پزشک معالج، بیماری او غیر قابل علاج تشخیص داده شود و در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر پزشکی بیمه‌های اجتماعی رأی مبنی بر عدم علاج بیماری او و کاهش بیش از 66 درصد قدرت کار صادر شود، در این صورت کارگر، ازکارافتاده محسوب می‌شود.

انقضای مدت در قراردادهای موقت: انقضای مدت در قراردادهای موقت موجب خاتمه قرارداد کار است مگر اینکه صریحاً یا به طور ضمنی قرارداد کار تمدید شود.

پایان کار: در قراردادهایی که مربوط به انجام کار معین است، از قبیل ساختن سد، معمولاً مدت تعیین نمی‌شود و با پایان کار، قرارداد نیز منقضی می‌شود.

استعفای کارگر: استعفای کارگر باید یک ماه قبل و به صورت کتبی باشد.

اخراج: از مهمترین اسناد بین‌المللی در این زمینه می‌توان به مقاوله‌نامه شماره ۱۵۸ مصوب سال ۱۹۸۳ سازمان بین‌المللی کار اشاره کرد که در قوانین شماری از کشورهای عضو این سازمان تأثیر بسزایی داشته است. این ماده بیان می‌کند که «جز در صورت وجود یک دلیل موجّه، کارگر نباید اخراج شود.»

ماده ۲۱ قانون کار نیز بیان می‌دارد «در مواردی که کارگر در انجام وظایف محوّله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض کند، در این صورت کارفرما با پرداخت حق و حقوق او و رعایت تشریفات قانونی می‌تواند او را اخراج کند.»

 

مشاور وزیر صنعت خبر داد

واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی

کارشناسان خودرو بارها از ثمرات مثبت خصوصی سازی شرکت‌های خودروسازی گفته و بر این امر تاکید کرده‌اند، در همین راستا مشاور وزیر صنعت از ضرورت واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی خبرداد و با بیان اینکه حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی را بهترین راه برای توسعه و نوسازی صنعت خودرو است، اظهارداشت: یکی از سیاست هایی که باید دنبال شود،  خصوصی سازی شرکت های خودروسازی است که باعث ایجاد رقابت و مدیریت حرفه ای در صنعت خودرو خواهد شد.

اصغر خسروشاهی، مشاور خودرویی وزیر صنعت با اشاره به این موضوع که سیاست و رویکرد وزارت صنعت،‌ حمایت از تولید داخلی است،‌اظهارداشت: «صنعت خودرو، به عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور است که باید توجه ویژه ای به آن شود.»

وی با بیان اینکه در حال حاضر سالانه ۲ میلیون خودرو نیاز کشور است، به مهر گفت: «طبیعتا چنین ظرفیتی در بازار داخلی، فرصت بسیار مناسبی برای نوسازی و توسعه صنعت خودرو کشور است که باید از این فرصت استفاده کرد.»

مشاور خودرویی وزیر صنعت با بیان اینکه صحیح نیست که چنین بازار بزرگی صرفا در اختیار

خارجی ها قرار گیرد، خاطرنشان کرد: «نیاز بازار داخلی به خودرو و از طرف دیگر وجود ظرفیت مناسب تولید و وجود نیروهای متخصص فنی بومی زمینه را برای رشد و توسعه صنعت خودرو مهیا کرده است.» مشاور خودرویی وزیر صنعت ادامه داد: «من معتقدم باید به سمت تولید داخل حرکت کنیم ولی این به معنای آن نیست که رقابت وجود نداشته باشد. ما در داخل کشور می توانیم رقابت ایجاد کنیم تا تولیدکنندگان در رقابت با یکدیگر بهترین محصول را با قیمت و کیفیت مناسب به مردم ارائه کنند.»

وی با بیان اینکه دولت به شدت از سیاست های خصوصی سازی حمایت می‌کند، تصریح کرد: «این کار در صنعت خودروسازی عملیاتی است و خصوصی سازی شرکت های خودروسازی در برنامه دولت است ولی از نظر اجتماعی در جامعه بایستی آمادگی لازم وجود داشته باشد.»

مشاور خودرویی وزیر صنعت افزود: «با توجه به جایگاه و وسعت صنعت خودرو در کشور، دولت صرفا تصمیم گیر نیست. نهادهای دیگری نیز تاثیرگذار هستند که باید همه دست به دست همدیگر دهند.»

وی با اشاره به اینکه ظاهرا سهم دولت در خودروسازان حدود ۲۰ درصد است، خاطر نشان کرد: «واقعیت امر این است که شرکت های خودروسازی همچنان دولتی هستند.»

مشاور خودرویی وزیر صنعت افزود: «متاسفانه در روند خصوصی سازی، شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا اقدام به خرید سهام این دو شرکت کرده‌اند. لذا به نحوی اکثریت هیئت مدیره این دو شرکت در اختیار مدیران دولتی است.»

خسروشاهی با بیان اینکه ایجاد قطب سوم با محوریت ایدرو عملیاتی است، گفت: «من با این شکل که دولت باید قطب سوم ایجاد کند،‌ مخالف هستم. ما قرار است خصوصی سازی کنیم این به آن معنا است که دولت حضور نداشته باشد. پس معنا ندارد که قطب سوم با محوریت دولت صورت گیرد.»

وی در ادامه افزود: «باید سیاست هایی ایجاد کنیم که خودروسازان خارجی یا بخش خصوصی در صنعت خودرو سرمایه گذاری کنند و قطب سوم با محوریت بخش خصوصی شکل گیرد. وزارت صنعت و دولت بایستی زمینه را مهیا کند و نه اینکه خودش سرمایه گذاری کند.»

مشاور خودرویی وزیر صنعت در پایان در خصوص قرارداد ایدرو و رنو نیز گفت: «سهم ایدرو در قرارداد رنو حداقل و حدود ۲۰ درصد است. این سهم به نوعی تضمین کننده سرمایه گذار بخش خصوصی داخلی و  سرمایه گذار خارجی است.»

وی گفت: «قرارداد ایدرو و رنو در حال مذاکرات نهایی است و به زودی مراحل اجرایی کار آغاز می شود.»

 

بازارها و شاخص های مالی مرتبط

    نام شاخص تغییر کمترین بیشترین    
      شاخص کل بورس تهران 96,028.48 (‎-0.59%‏)-566.04 96,028.48 96,608.41 نمودار تغییر قیمت شاخص کل بورس تهران  
      شاخص دلار 90.11 (0.00%)0 90.11 90.11 نمودار تغییر قیمت شاخص دلار  
      نفت اوپک 61.85 (0.00%)0 61.85 61.85 نمودار تغییر قیمت نفت اوپک  
      نفت برنت 65.61 (0.00%)0 65.61 65.61 نمودار تغییر قیمت نفت برنت  
      نفت سبک 62.14 (0.00%)0 62.14 62.14 نمودار تغییر قیمت نفت سبک  
      پلاتین 966.9 (0.00%)0 966.9 966.9 نمودار تغییر قیمت پلاتین  
      پالادیوم 991.25 (0.00%)0 991.25 991.25 نمودار تغییر قیمت پالادیوم  
 

تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )

    ارز فروش تغییر کمترین بیشترین    
      هر دلار آمریکا 4,495 (‎-0.09%‏)-4 4,495 4,499 نمودار تغییر قیمت هر دلار آمریکا  
      هر یورو 5,619 (‎-0.02%‏)-1 5,618 5,620 نمودار تغییر قیمت هر یورو  
      هر پوند انگلستان 6,820 (‎-0.51%‏)-35 6,820 6,855 نمودار تغییر قیمت هر پوند انگلستان  
      هر دلار کانادا 3,835 (‎-0.78%‏)-30 3,835 3,865 نمودار تغییر قیمت هر دلار کانادا  
      هر دلار استرالیا 3,890 (‎0.39%‏)15 3,875 3,890 نمودار تغییر قیمت هر دلار استرالیا  
      هر فرانک سوئیس 5,280 (0.00%)0 5,280 5,290 نمودار تغییر قیمت هر فرانک سوئیس  
      صد ین ژاپن 4,570 (0.00%)0 4,570 4,570 نمودار تغییر قیمت صد ین ژاپن  
      هر کرون سوئد 605 (0.00%)0 605 605 نمودار تغییر قیمت هر کرون سوئد  
      هر کرون دانمارک 790 (‎-0.25%‏)-2 790 792 نمودار تغییر قیمت هر کرون دانمارک  
      هر کرون نروژ 610 (‎-0.81%‏)-5 610 615 نمودار تغییر قیمت هر کرون نروژ  
      هر درهم امارات 1,330 (‎-0.52%‏)-7 1,330 1,342 نمودار تغییر قیمت هر درهم امارات  
      هر لیر ترکیه 1,285 (‎-0.62%‏)-8 1,285 1,293 نمودار تغییر قیمت هر لیر ترکیه  
      هر رینگت مالزی 1,325 (‎-0.75%‏)-10 1,325 1,335 نمودار تغییر قیمت هر رینگت مالزی  
      هر یوان چین 795 (‎-0.63%‏)-5 795 800 نمودار تغییر قیمت هر یوان چین  
      هر بات تایلند 164 (‎-0.61%‏)-1 164 165 نمودار تغییر قیمت هر بات تایلند  
      هر روپیه هند 80 (‎-1.23%‏)-1 80 81 نمودار تغییر قیمت هر روپیه هند  
      هر ریال عربستان 1,265 (‎-0.39%‏)-5 1,265 1,270 نمودار تغییر قیمت هر ریال عربستان  
      هر دینار عراق 4 (0.00%)0 4 4 نمودار تغییر قیمت هر دینار عراق  
      هر روبل روسیه 88 (‎-1.12%‏)-1 88 89 نمودار تغییر قیمت هر روبل روسیه  
      هر منات آذربایجان 2,870 (‎-1.03%‏)-30 2,870 2,900 نمودار تغییر قیمت هر منات آذربایجان  
      هر درام ارمنستان 10.9 (0.00%)0 10.9 10.9 نمودار تغییر قیمت هر درام ارمنستان  
      هر لاری گرجستان 2,120 (0.00%)0 2,120 2,120 نمودار تغییر قیمت هر لاری گرجستان  
      هر دینار کویت 15,500 (‎-1.27%‏)-200 15,500 15,700 نمودار تغییر قیمت هر دینار کویت  
      هر دینار بحرین 12,400 (‎-0.80%‏)-100 12,400 12,500 نمودار تغییر قیمت هر دینار بحرین  
      هر ریال عمان 12,250 (‎-0.41%‏)-50 12,250 12,300 نمودار تغییر قیمت هر ریال عمان  
      هر ریال قطر 1,290 (0.00%)0 1,290 1,290 نمودار تغییر قیمت هر ریال قطر  
 

تابلو آنلاین میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها

    ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین    
      هر دلار آمریکا 44,816 44,953 (‎0.11%‏)48 44,863 44,967 نمودار تغییر قیمت هر دلار آمریکا  
      هر یورو 56,009 56,181 (‎0.62%‏)347 54,976 56,238 نمودار تغییر قیمت هر یورو  
      هر درهم امارت 13,363 13,343 (0.00%)0 13,343 13,343 نمودار تغییر قیمت هر درهم امارت  
 

 

نرخ ارز مرجع بانک مرکزی

    ارز معادل ریال تغییر    
      1 دلار آمريکا 37,499 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 دلار آمريکا  
      1 یورو 46,146 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 یورو  
      1 پوند انگليس 51,929 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 پوند انگليس  
      1 دلار کانادا 29,262 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 دلار کانادا  
      1 فرانک سويس 39,419 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 فرانک سويس  
      1 کرون سوئد 4,548 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 کرون سوئد  
      1 کرون نروژ 4,821 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 کرون نروژ  
      1 کرون دانمارک 6,195 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 کرون دانمارک  
      1 روپيه هند 577 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 روپيه هند  
      1 لير ترکيه 9,836 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 لير ترکيه  
      1 درهم امارات متحده عربی 10,211 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 درهم امارات متحده عربی  
      1 دينار کويت 124,848 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 دينار کويت  
      يکصد روپيه پاکستان 33,929 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت يکصد روپيه پاکستان  
      یکصد ين ژاپن 35,112 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت یکصد ين ژاپن  
      1 دلار هنگ کنگ 4,786 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 دلار هنگ کنگ  
      1 ريال عمان 97,524 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 ريال عمان  
      1 راند آفريقای جنوبی 3,176 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 راند آفريقای جنوبی  
      1 روبل روسيه 663 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 روبل روسيه  
      1 ريال قطر 10,302 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 ريال قطر  
      يکصد دينار عراق 3,165 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت يکصد دينار عراق  
      1 لير سوريه 73 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 لير سوريه  
      1 دلار استراليا 29,443 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 دلار استراليا  
      1 ريال سعودی 10,000 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 ريال سعودی  
      1 دينار بحرين 99,728 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 دينار بحرين  
      1 دلار سنگاپور 28,479 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 دلار سنگاپور  
      ده روپيه سريلانکا 2,412 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت ده روپيه سريلانکا  
      يکصد روپيه نپال 35,885 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت يکصد روپيه نپال  
      يکصد درام ارمنستان 7,801 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت يکصد درام ارمنستان  
      1 یوان چين 4,376 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 یوان چين  
      يکصد بات تايلند 119,744 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت يکصد بات تايلند  
      1 رينگيت مالزی 9,585 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 رينگيت مالزی  
      يک هزار وون کره جنوبی 35,220 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت يک هزار وون کره جنوبی  
      يکصد تنگه قزاقستان 11,690 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت يکصد تنگه قزاقستان  
      1 افغانی افغانستان 544 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 افغانی افغانستان  
      1 منات آذربايجان 22,058 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 منات آذربايجان  
      هزار روبل بلاروس 1,644 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هزار روبل بلاروس  
      1 سومونی تاجيکستان 4,251 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 سومونی تاجيکستان  
      1 بوليوار ونزوئلا 4,788 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 بوليوار ونزوئلا

بازارها و شاخص های مالی مرتبط

    نام شاخص تغییر کمترین بیشترین    
      شاخص کل بورس تهران 96,842.09 (‎-0.02%‏)-18.21 96,842.09 96,889.57 نمودار تغییر قیمت شاخص کل بورس تهران  
      شاخص دلار 90.11 (‎-0.02%‏)0.02 90.09 90.13 نمودار تغییر قیمت شاخص دلار  
      نفت اوپک 61.85 (0.00%)0 61.85 61.85 نمودار تغییر قیمت نفت اوپک  
      نفت برنت 65.61 (‎0.12%‏)0.08 65.5 65.61 نمودار تغییر قیمت نفت برنت  
      نفت سبک 62.14 (‎0.15%‏)0.09 62.02 62.14 نمودار تغییر قیمت نفت سبک  
      پلاتین 966.9 (‎0.25%‏)2.4 964.5 966.9 نمودار تغییر قیمت پلاتین  
      پالادیوم 991.25 (‎0.43%‏)4.25 987 991.6 نمودار تغییر قیمت پالادیوم  
 

تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )

    ارز فروش تغییر کمترین بیشترین    
      هر دلار آمریکا 4,497 (0.00%)0 4,497 4,497 نمودار تغییر قیمت هر دلار آمریکا  
      هر یورو 5,622 (0.00%)0 5,622 5,622 نمودار تغییر قیمت هر یورو  
      هر پوند انگلستان 6,880 (0.00%)0 6,880 6,880 نمودار تغییر قیمت هر پوند انگلستان  
      هر دلار کانادا 3,890 (0.00%)0 3,890 3,890 نمودار تغییر قیمت هر دلار کانادا  
      هر دلار استرالیا 3,895 (0.00%)0 3,895 3,895 نمودار تغییر قیمت هر دلار استرالیا  
      هر فرانک سوئیس 5,300 (0.00%)0 5,300 5,300 نمودار تغییر قیمت هر فرانک سوئیس  
      صد ین ژاپن 4,580 (0.00%)0 4,580 4,580 نمودار تغییر قیمت صد ین ژاپن  
      هر کرون سوئد 595 (0.00%)0 595 595 نمودار تغییر قیمت هر کرون سوئد  
      هر کرون دانمارک 792 (‎-0.75%‏)-6 792 798 نمودار تغییر قیمت هر کرون دانمارک  
      هر کرون نروژ 615 (0.00%)0 615 615 نمودار تغییر قیمت هر کرون نروژ  
      هر درهم امارات 1,348 (0.00%)0 1,348 1,348 نمودار تغییر قیمت هر درهم امارات  
      هر لیر ترکیه 1,295 (0.00%)0 1,295 1,295 نمودار تغییر قیمت هر لیر ترکیه  
      هر رینگت مالزی 1,330 (0.00%)0 1,330 1,330 نمودار تغییر قیمت هر رینگت مالزی  
      هر یوان چین 795 (0.00%)0 795 795 نمودار تغییر قیمت هر یوان چین  
      هر بات تایلند 164 (0.00%)0 164 164 نمودار تغییر قیمت هر بات تایلند  
      هر روپیه هند 81 (0.00%)0 81 81 نمودار تغییر قیمت هر روپیه هند  
      هر ریال عربستان 1,270 (0.00%)0 1,270 1,270 نمودار تغییر قیمت هر ریال عربستان  
      هر دینار عراق 4 (0.00%)0 4 4 نمودار تغییر قیمت هر دینار عراق  
      هر روبل روسیه 89 (0.00%)0 89 89 نمودار تغییر قیمت هر روبل روسیه  
      هر منات آذربایجان 2,900 (0.00%)0 2,900 2,900 نمودار تغییر قیمت هر منات آذربایجان  
      هر درام ارمنستان 10.9 (0.00%)0 10.9 10.9 نمودار تغییر قیمت هر درام ارمنستان  
      هر لاری گرجستان 2,120 (0.00%)0 2,120 2,120 نمودار تغییر قیمت هر لاری گرجستان  
      هر دینار کویت 15,700 (0.00%)0 15,700 15,700 نمودار تغییر قیمت هر دینار کویت  
      هر دینار بحرین 12,500 (0.00%)0 12,500 12,500 نمودار تغییر قیمت هر دینار بحرین  
      هر ریال عمان 12,300 (0.00%)0 12,300 12,300 نمودار تغییر قیمت هر ریال عمان  
      هر ریال قطر 1,290 (0.00%)0 1,290 1,290 نمودار تغییر قیمت هر ریال قطر  
 

تابلو آنلاین میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها

    ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین    
      هر دلار آمریکا 44,884 44,970 (‎0.07%‏)30 44,940 44,970 نمودار تغییر قیمت هر دلار آمریکا  
      هر یورو 56,105 56,183 (‎0.25%‏)138 56,045 56,183 نمودار تغییر قیمت هر یورو  
      هر درهم امارت 13,363 13,343 (0.00%)0 13,343 13,343 نمودار تغییر قیمت هر درهم امارت  
 

 

نرخ ارز مرجع بانک مرکزی

    ارز معادل ریال تغییر    
      1 دلار آمريکا 37,499 (‎0.16%‏)59 نمودار تغییر قیمت 1 دلار آمريکا  
      1 یورو 46,146 (‎-0.67%‏)-310 نمودار تغییر قیمت 1 یورو  
      1 دلار کانادا 29,262 (‎0.69%‏)201 نمودار تغییر قیمت 1 دلار کانادا  
      1 پوند انگليس 51,929 (‎-0.26%‏)-134 نمودار تغییر قیمت 1 پوند انگليس  
      1 فرانک سويس 39,419 (‎-0.69%‏)-275 نمودار تغییر قیمت 1 فرانک سويس  
      1 کرون سوئد 4,548 (‎-0.11%‏)-5 نمودار تغییر قیمت 1 کرون سوئد  
      1 کرون نروژ 4,821 (‎0.52%‏)25 نمودار تغییر قیمت 1 کرون نروژ  
      1 کرون دانمارک 6,195 (‎-0.64%‏)-40 نمودار تغییر قیمت 1 کرون دانمارک  
      1 لير ترکيه 9,836 (‎-0.01%‏)-1 نمودار تغییر قیمت 1 لير ترکيه  
      1 روپيه هند 577 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 روپيه هند  
      1 درهم امارات متحده عربی 10,211 (‎0.16%‏)16 نمودار تغییر قیمت 1 درهم امارات متحده عربی  
      1 دينار کويت 124,848 (‎0.34%‏)421 نمودار تغییر قیمت 1 دينار کويت  
      يکصد روپيه پاکستان 33,929 (‎0.60%‏)202 نمودار تغییر قیمت يکصد روپيه پاکستان  
      یکصد ين ژاپن 35,112 (‎-0.56%‏)-196 نمودار تغییر قیمت یکصد ين ژاپن  
      1 دلار هنگ کنگ 4,786 (‎0.15%‏)7 نمودار تغییر قیمت 1 دلار هنگ کنگ  
      1 ريال عمان 97,524 (‎0.16%‏)156 نمودار تغییر قیمت 1 ريال عمان  
      1 راند آفريقای جنوبی 3,176 (‎0.44%‏)14 نمودار تغییر قیمت 1 راند آفريقای جنوبی  
      1 روبل روسيه 663 (‎0.61%‏)4 نمودار تغییر قیمت 1 روبل روسيه  
      1 ريال قطر 10,302 (‎0.16%‏)16 نمودار تغییر قیمت 1 ريال قطر  
      يکصد دينار عراق 3,165 (‎0.16%‏)5 نمودار تغییر قیمت يکصد دينار عراق  
      1 لير سوريه 73 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 لير سوريه  
      1 دلار استراليا 29,443 (‎0.38%‏)110 نمودار تغییر قیمت 1 دلار استراليا  
      1 ريال سعودی 10,000 (‎0.16%‏)16 نمودار تغییر قیمت 1 ريال سعودی  
      1 دينار بحرين 99,728 (‎0.16%‏)158 نمودار تغییر قیمت 1 دينار بحرين  
      1 دلار سنگاپور 28,479 (‎-0.05%‏)-14 نمودار تغییر قیمت 1 دلار سنگاپور  
      ده روپيه سريلانکا 2,412 (‎0.12%‏)3 نمودار تغییر قیمت ده روپيه سريلانکا  
      يکصد روپيه نپال 35,885 (‎0.11%‏)39 نمودار تغییر قیمت يکصد روپيه نپال  
      يکصد درام ارمنستان 7,801 (‎0.17%‏)13 نمودار تغییر قیمت يکصد درام ارمنستان  
      1 یوان چين 4,376 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 یوان چين  
      يکصد بات تايلند 119,744 (‎0.11%‏)127 نمودار تغییر قیمت يکصد بات تايلند  
      1 رينگيت مالزی 9,585 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 رينگيت مالزی  
      يک هزار وون کره جنوبی 35,220 (‎0.54%‏)188 نمودار تغییر قیمت يک هزار وون کره جنوبی  
      يکصد تنگه قزاقستان 11,690 (‎0.16%‏)19 نمودار تغییر قیمت يکصد تنگه قزاقستان  
      1 افغانی افغانستان 544 (‎0.18%‏)1 نمودار تغییر قیمت 1 افغانی افغانستان  
      1 منات آذربايجان 22,058 (‎0.16%‏)35 نمودار تغییر قیمت 1 منات آذربايجان  
      هزار روبل بلاروس 1,644 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هزار روبل بلاروس  
      1 سومونی تاجيکستان 4,251 (‎0.16%‏)7 نمودار تغییر قیمت 1 سومونی تاجيکستان  
      1 بوليوار ونزوئلا 4,788 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 بوليوار ونزوئلا

تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )

    ارز فروش تغییر کمترین بیشترین    
      هر دلار آمریکا 4,476 (‎-0.02%‏)-1 4,476 4,477 نمودار تغییر قیمت هر دلار آمریکا  
      هر یورو 5,449 (‎-0.02%‏)-1 5,449 5,450 نمودار تغییر قیمت هر یورو  
      هر پوند انگلستان 6,710 (‎0.90%‏)60 6,640 6,710 نمودار تغییر قیمت هر پوند انگلستان  
      هر دلار کانادا 3,870 (‎2.93%‏)110 3,710 3,870 نمودار تغییر قیمت هر دلار کانادا  
      هر دلار استرالیا 3,840 (‎1.32%‏)50 3,790 3,840 نمودار تغییر قیمت هر دلار استرالیا  
      هر فرانک سوئیس 5,060 (0.00%)0 5,050 5,080 نمودار تغییر قیمت هر فرانک سوئیس  
      صد ین ژاپن 4,370 (‎1.16%‏)50 4,320 4,370 نمودار تغییر قیمت صد ین ژاپن  
      هر کرون سوئد 583 (‎1.39%‏)8 573 583 نمودار تغییر قیمت هر کرون سوئد  
      هر کرون دانمارک 780 (‎1.96%‏)15 763 780 نمودار تغییر قیمت هر کرون دانمارک  
      هر کرون نروژ 595 (‎2.59%‏)15 578 595 نمودار تغییر قیمت هر کرون نروژ  
      هر درهم امارات 1,315 (‎1.94%‏)25 1,290 1,315 نمودار تغییر قیمت هر درهم امارات  
      هر لیر ترکیه 1,285 (‎1.98%‏)25 1,260 1,285 نمودار تغییر قیمت هر لیر ترکیه  
      هر رینگت مالزی 1,290 (0.00%)0 1,290 1,295 نمودار تغییر قیمت هر رینگت مالزی  
      هر یوان چین 740 (0.00%)0 735 740 نمودار تغییر قیمت هر یوان چین  
      هر بات تایلند 153 (0.00%)0 153 153 نمودار تغییر قیمت هر بات تایلند  
      هر روپیه هند 76 (0.00%)0 76 76 نمودار تغییر قیمت هر روپیه هند  
      هر ریال عربستان 1,240 (0.00%)0 1,240 1,240 نمودار تغییر قیمت هر ریال عربستان  
      هر دینار عراق 3.8 (0.00%)0 3.8 3.8 نمودار تغییر قیمت هر دینار عراق  
      هر روبل روسیه 85 (0.00%)0 85 85 نمودار تغییر قیمت هر روبل روسیه  
      هر منات آذربایجان 2,720 (0.00%)0 2,720 2,720 نمودار تغییر قیمت هر منات آذربایجان  
      هر درام ارمنستان 10.6 (0.00%)0 10.6 10.6 نمودار تغییر قیمت هر درام ارمنستان  
      هر لاری گرجستان 2,050 (0.00%)0 2,050 2,050 نمودار تغییر قیمت هر لاری گرجستان  
      هر دینار کویت 15,200 (0.00%)0 15,200 15,200 نمودار تغییر قیمت هر دینار کویت  
      هر دینار بحرین 12,250 (0.00%)0 12,250 12,250 نمودار تغییر قیمت هر دینار بحرین  
      هر ریال عمان 12,050 (0.00%)0 12,050 12,050 نمودار تغییر قیمت هر ریال عمان  
      هر ریال قطر 1,250 (0.00%)0 1,250 1,250 نمودار تغییر قیمت هر ریال قطر  
 


 

تابلو آنلاین میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها

    ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین    
      هر دلار آمریکا 44,702 44,732 (‎-0.03%‏)-12 44,711 44,806 نمودار تغییر قیمت هر دلار آمریکا  
      هر یورو 54,695 55,018 (‎0.30%‏)167 54,424 55,087 نمودار تغییر قیمت هر یورو  
      هر درهم امارت 13,363 13,343 (0.00%)0 13,343 13,343 نمودار تغییر قیمت هر درهم امارت  
 

 

 

نرخ ارز مرجع بانک مرکزی

    ارز معادل ریال تغییر    
      1 دلار آمريکا 37,208 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 دلار آمريکا  
      1 یورو 45,744 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 یورو  
      1 دلار کانادا 29,461 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 دلار کانادا  
      1 پوند انگليس 51,973 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 پوند انگليس  
      1 فرانک سويس 39,734 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 فرانک سويس  
      1 کرون سوئد 4,554 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 کرون سوئد  
      1 کرون نروژ 4,742 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 کرون نروژ  
      1 کرون دانمارک 6,144 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 کرون دانمارک  
      1 لير ترکيه 9,817 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 لير ترکيه  
      1 روپيه هند 574 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 روپيه هند  
      1 درهم امارات متحده عربی 10,132 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 درهم امارات متحده عربی  
      1 دينار کويت 123,817 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 دينار کويت  
      يکصد روپيه پاکستان 33,672 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت يکصد روپيه پاکستان  
      یکصد ين ژاپن 34,822 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت یکصد ين ژاپن  
      1 دلار هنگ کنگ 4,757 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 دلار هنگ کنگ  
      1 ريال عمان 96,768 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 ريال عمان  
      1 راند آفريقای جنوبی 3,222 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 راند آفريقای جنوبی  
      1 روبل روسيه 660 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 روبل روسيه  
      1 ريال قطر 10,222 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 ريال قطر  
      يکصد دينار عراق 3,141 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت يکصد دينار عراق  
      1 لير سوريه 73 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 لير سوريه  
      1 دلار استراليا 29,187 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 دلار استراليا  
      1 ريال سعودی 9,922 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 ريال سعودی  
      1 دينار بحرين 98,956 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 دينار بحرين  
      1 دلار سنگاپور 28,197 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 دلار سنگاپور  
      ده روپيه سريلانکا 2,398 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت ده روپيه سريلانکا  
      يکصد روپيه نپال 35,673 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت يکصد روپيه نپال  
      يکصد درام ارمنستان 7,742 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت يکصد درام ارمنستان  
      1 یوان چين 4,376 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 یوان چين  
      يکصد بات تايلند 118,479 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت يکصد بات تايلند  
      1 رينگيت مالزی 9,493 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 رينگيت مالزی  
      يک هزار وون کره جنوبی 34,577 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت يک هزار وون کره جنوبی  
      يکصد تنگه قزاقستان 11,632 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت يکصد تنگه قزاقستان  
      1 افغانی افغانستان 540 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 افغانی افغانستان  
      1 منات آذربايجان 21,886 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 منات آذربايجان  
      هزار روبل بلاروس 1,644 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت هزار روبل بلاروس  
      1 سومونی تاجيکستان 4,217 (0.00%)0 نمودار تغییر قیمت 1 سومونی تاجيکستان  
      1 بوليوار ونزوئلا 4,788 (0.00%)0

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 96/12/05

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز در بازار آزاد سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش قیمت یک‌میلیون و 479 هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک‌میلیون و 445 هزار تومان معامله می‌شد.

هر قطعه نیم‌بهار آزادی امروز شاهد کاهش قیمت بود به‌نحوی که در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه ربع‌بهار آزادی 722 هزار تومان، ربع‌سکه 442 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 300 هزار تومان فروخته می‌شد.

هر گرم طلای 18عیار نیز امروز 143 هزار و 852 تومان ارزشگذاری شده بود، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1329.9 دلار معامله می‌شود.

همچنین صرافی‌های پایتخت نیز امروز هر دلار آمریکا را 4 هزار و 500 تومان می‌فروختند. امروز در بازار آزاد هر یورو 5 هزار و 518 تومان و هر پوند با ارزش 6 هزار و 707 تومان و درهم امارات 1300 تومان

دادوستد می‌شد.

تغییرات لحظه‌ای قیمت دلار، طلا، سکه و ارز را اینجا مشاهده کنید.

*توجه داشته باشید نرخ دلار در جدول زیر با نرخ لحظه‌ای دلار در کف بازار متفاوت است, در این خبر منظور از نرخ دلار که در بالا هم درج شده، قیمت لحظه‌ای دلار است که مقابل پاساژ افشار معامله می‌شود.

اسامی شرکت های برتر:

 

* شرکت های رنگدانه سیرجان

لوله گستر خادمی

*صنعت پلاست آبیار

 

امسال در روز ملی صادرات به عنوان شرکت های برتر صنایع پلاستیک انتخاب شدند.

 

 

صادرکنندگان ممتاز

 

*شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران دوستان

 

* فراب

 

* ایران گلاب مرغوب

 

* صنعتی داداش برادر شونیز

 

* پاکسان

 

* زغفران اسفندان

 

* بازرگانی صنایع شیر ایران

 

* لاستیک یزد

 

* یاتا اکسپرس

 

 

صادرکنندگان ملی نمونه سال ۹۶:

 

* مهندسی مشاور مهاب قدس

 

* خشکبار مجتبی بناب

 

*صنعتی گام ارک

 

* گشت تور

 

* جنرال مکانیک

 

* داداش برادر

 

* ایران ترانسفر

 

* الکترونیک افراز آزما

 

* شیشه اردکان

 

* خشکبار ایلیا گستر سیرجان

 

* رنگدانه سیرجان

 

* زرین غزال

 

* مه پروتئین

 

* گلسار فارس

 

* سفال تاج

 

* گروه مپنا

 

* گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک

 

* زعفران بدیعی

 

* باراد گستر الوند

 

* تراکتورسازی ایران

 

* معماران تجارت آفتاب

 

* فولاد خوزستان

 

* مهتا رنگ توس

 

* گلسرای میلاد

 

* زرین ترنج مهرو

 

* صنعت پلاست آبیار

 

* فرش قیطران طلایی کاشان

 

* کاشی و سرامیک فرزاد

 

* الیاف پلی استر ساینا دلیجان

 

* آریا گستران چرم خاورمیانه

 

* فروسیلیس ایران

 

* پارس حیان

 

* سردخانه و مواد غذایی آریا سام

 

* گروه صنعتی بوتان

 

* صنایع ریخته گری پرلیت آسیا

 

* بازرگانی سعید موسوی

 

* مارگارین

 

* موتوژن

 

* سیمان هرمزگان

 

* سیم کابل ستاره یزد

 

* پالایش قطران زغال سنگ

 

* آذرپاسیلو

 

* پتروشیمی پردیس

 

* آریوژن فارمد

 

* تونل سد آریانا

 

* بازرگانی احمد پورعلی

 

* موننکو ایران

 

* موکت  نگین مشهد

 

* لوله گستر خادمی

 

* سمیران سلامت

 

* تعاونی چند منظوره عام نوید نور

 

 

 

فهرست شرکت های مدال‌آور، صادرکننده ممتاز و نمونه صادراتی سال 1395

در پایان مراسم بیستمین سالروز ملی صادرات که صبح امروز با حضور رییس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و جمعی از تجار و بازرگانان کشور برگزار شد، از 3 شرکت مدال‌آور، 5 شرکت صادرکننده ممتاز و 50 شرکت نمونه صادراتی تجلیل شد.

 

29 مهر 1395  کد خبر : 4767

پایگاه خبری اتاق ایران

 

در پایان مراسم بیستمین  سالروز ملی صادرات که صبح امروز با حضور رییس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و جمعی از تجار و بازرگانان کشور برگزار شد، از 3 شرکت مدال‌آور، 5 شرکت صادرکننده ممتاز و 50 شرکت نمونه صادراتی تجلیل شد.

 

مراسم روز ملی صادرات

در پایان مراسم بیستمین  سالروز ملی صادرات که صبح امروز با حضور رییس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و جمعی از تجار و بازرگانان کشور برگزار شد، از 3 شرکت مدال‌آور، 5 شرکت صادرکننده ممتاز و 50 شرکت نمونه صادراتی تجلیل شد. 

در جریان این مراسم شرکت‌های پویندگان راه سعادت، فراورده‌های لبنی کاله و شیرین عسل موفق به دریافت مدال افتخار صادرات شدند و شرکت‌های صنایع الکترونیک ایران (صاایران)، فراب، شکوه بناب، یاتا اکسپرس و ممتاز سهند نیز به عنوان صادرکنندگان ممتاز معرفی شدند.

 

 

فهرست شرکت‌های نمونه صادراتی نیز به شرح ذیل است:

 

شرکت پاسارگاد تور فعال در زمینه صادرات خدمات گردشگری

 

شرکت نساجی آسایش کاشان فعال در زمینه صادرات فرش ماشینی

 

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) فعال در زمینه صادرات مواد اولیه دارویی

 

شرکت داداش برادر (شونیز) فعال در زمینه صادرات شیرینی و شکلات

 

شرکت گسترش صادرات جاویدان کرمان فعال در زمینه صادرات پسته

 

شرکت کالسیمین فعال در زمینه صادرات شمش روی و کنستانتره روی خام

 

شرکت لاستیک یزد فعال در زمینه صادرات تایر و تیوب

 

شرکت ایران خودرو فعال در زمینه صادرات خودرو

 

شرکت پاکنام فعال در زمینه صادرات شوینده‌ها

 

شرکت کشت و صنعت روژین تاک فعال در زمینه صادرات صنایع غذایی

 

شرکت سپهر الکتریک فعال در زمینه صادرات لوازم خانگی

 

شرکت شیرین دارو فعال در زمینه صادرات داروهای گیاهی

 

شرکت گشت‌تور فعال در زمینه خدمات گردشگری

 

شرکت سفال تاج فعال در زمینه صادرات صنایع دستی

 

شرکت تک ماکارون فعال در زمینه صادرات صنایع غذایی

 

شرکت گروه مپنا فعال در زمینه خدمات فنی و مهندسی

 

شرکت دشت بهشت آریا فعال در زمینه صادرات فرش دستباف

 

شرکت فرش خاطره کویر فعال در زمینه صادرات فرش ماشینی

 

شرکت قائم‌ تجارت امین فعال در زمینه صادرات محصولات پلیمری

 

شرکت سیمان سامان غرب فعال در زمینه صادرات سیمان و کلینکر

 

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران فعال در زمینه صادرات صنایع شیمیایی

 

شرکت پلاستیک کار فعال در زمینه صادرات محصولات پلیمری

 

شرکت نوین بافان پرنگ فعال در زمینه صادرات پوشاک

 

شرکت صنعتی شوفاژ کار فعال در زمینه صادرات سیستم‌های گرمایشی

 

شرکت شیشه مظروف یزد فعال در زمینه صادرات بلور و شیشه

 

شرکت پلیمرآریا ساسول فعال در زمینه صادرات محصولات پلیمری

 

شرکت کابل‌سازی افق البرز فعال در زمینه صادرات سیم و کابل

 

شرکت شیما کفش فعال در زمینه صادرات کفش

 

شرکت مهتا رنگ توس فعال در زمینه صادرات پارچه و پوشاک

 

شرکت اشکان شیمی اصفهان فعال در زمینه صادرات وازلین

 

شرکت تولید و صادرات مجتبی بناب فعال در زمینه صادرات خشکبار

 

شرکت تولیدی صنعتی ماموت فعال در زمینه صادرات خودرو

 

شرکت الیاف پلی‌استر ساینا دلیجان فعال در زمینه صادرات الیاف پلی‌استر

 

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

شرکت صنعتی زر مهر مارلیک فعال در زمینه صادرات صنایع دستی

 

شرکت عمراب فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

شرکت زعفران بدیعی فعال در زمینه صادرات زعفران

 

شرکت تانا بین‌الملل فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

شرکت کالا کودک توس فعال در زمینه صادرات محصولات بهداشتی

 

شرکت صنایع ریخته‌گری پرلیت آسیا فعال در زمینه صادرات فلایول

 

شرکت سازه‌های فلزی یاسان فعال در زمینه صادرات برج های انتقال نیرو

 

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران فعال در زمینه صادرات لوله و پروفیل

 

شرکت فناور پلاستیک سپاهان فعال در زمینه صادرات یو.پی.وی.سی

 

شرکت مه پروتئین فعال در زمینه صادرات ماهی و میگو

 

شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان فعال در زمینه صادرات نانو گرانول

 

شرکت پتروشیمی نوری فعال در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی

 

شرکت صادرات و گسترش انرژی پیشرو (صانرژی) فعال در زمینه صادرات خدمات فنی ومهندسی

 

شرکت بازرگانی سعید موسوی فعال در زمینه صادرات صنایع غذایی

 

شرکت برودت گستر طوبی فعال در زمینه صادرات میوه و تره‌بار

 

شرکت بوتان فعال در زمینه صادرات لوازم خانگی

 

 

 

 

بزرگراه آزادگان

این بزرگراه از شمال غرب به آزادراه تهران کرج و از جنوب شرق به سه راه افسریه (بسیج مستضعفین) ختم می‌شود؛ در واقع این بزرگراه در پهنه شمال به جنوب قرار دارد و به نوعی یکی از شاهراه‌های اصلی تهران به شمار می‌آید.

 

تاریخچه:

طبق اسناد موجود در معاونت فنی و عمرانی شهر تهران، در سال 1350، برای تکمیل شبکه آزادراهی بین استانی کشور در محدوده شهر تهران و همچنین تقویت شبکه سریع شهر تهران و تهیه طرح اجرایی آزادراه کمربندی جنوب آغاز شد.

این آزاد‌راه که هم اکنون به بزرگراه آزدگان معروف است از یک سمت در شمال غربی با استادیوم ورزشی آزادی و از سمت دیگر در جنوب شرق تهران به پادگان قصرفیروزه در بزرگراه افسریه (بسیج) و سپس تا جاده آبعلی در طرح جامع پیش‌بینی شده بود.

پس از انقلاب اسلامی ایران با پیگیری شهرداری تهران و همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و ترابری این بزرگراه و جاده‌های کناری آن احداث شد تا حریم آن حفظ شود.

 

راه‌های ارتباطی:

مهم‌ترین ورودی و خروجی‌های بزرگراه آزادگان از  شمال غرب تهران به ترتیب عبارتند از: بزرگراه شهید همت، آزاد راه تهران-کرج، بزرگراه شهید لشگری، بزرگراه فتح، آزادراه تهران- ساوه، بزرگراه آیت‌الله سعیدی (جادّة ساوه)، آزادراه خلیج فارس (تهران- قم) در میدان جهاد، بزرگراه بهشت زهرا، بزرگراه شهید رجایی، بزرگراه دولت آباد، بزرگراه امام علی(ع) و سه راه افسریه (بسیج مستضعفین).

البته به جز موارد بالا، بزرگراه آزادگان دسترسی‌های فرعی بی‌شماری را با پل‌ها و خیابان‌های اصلی و فرعی دارد.

شهرک راه آهن، شهرک استقلال، تهرانسر، شهرک دریا، احمد آباد مستوفی،

فیروزبهرام، شمس آباد، خیابان خلیج (شماره2)، بلوارالغدیر (یافت آباد) و.....

این بزرگراه از طریق بزرگراه شهید رجایی به شهر ری متّصل می‌شود.

 

مشخصات فنی و عمرانی بخشی از بزرگراه:

بخش زیادی از بزرگراه آزادگان از سال 1385 تا 1392 راه‌اندازی شده است که به ترتیب عبارتند از:

پل غیرهمسطح آزادراه تهران-کرج با آزادگان که دسترسی‌های شرقی و غربی هر دو مسیر آزادراه تهران-کرج را به بزرگراه آزادگان فراهم کرده است. طول این پل 65 متر با 8 باند رفت و برگشت تندرو و 4 باند رفت و برگشت کندرو است و در هشتم آبان ماه سال 1385 افتتاح شده است.

حدفاصل شهید‌ دستواره تا مقابل بوستان توسکا در بزرگراه آزادگان در بیست و هفتم شهریور سال 1385 احداث شد.

حدفاصل بزرگراه تهران-کرج تا بزرگراه فتح که طول کل مسیر آن 4 کیلومتر است و دارای 4 باند توزیع در تقاطع آزادراه تهران-کرج با کمربندی آزادگان به طول 3 هزار و 700 متر است. این بخش در بیست و ششم آبان ماه سال 1386 افتتاح شد.

حدفاصل بزرگراه فتح تا قبل از جاده تهران-ساوه که به منظور تسهیل ترافیک در کمربندی غرب تهران و همچنین جمع‌آوری آب‌های سطحی و انتقال به کانال کن در سال 1387 احداث شد.

تقاطع بزرگراه آزادگان-حکیم که شامل 4 رمپ راست‌گرد و 4 لوپ چپ‌گرد با 4 باند توزیع و مسیر دوچرخه‌سواری است در سال 1389 افتتاح شد؛ این پل تقاطعی 820 متر مساحت دارد.

قطعه نهایی تندروهای این بزرگراه حد فاصل شمال کن تا پل شهید‌کاظمی به طول تقریبی 7 کیلومتر که دارای 7 مسیر رابط اصلی و 2 مسیر رابط موقت است در بیست و هفتم اسفند سال 1391 افتتاح شد.

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه آزادگان با بزرگراه سعید آباد که به صورت شبدری کامل احداث شده و تامین مجموعه دسترسی‌ها در تمام جهات ترافیکی پیش‌بینی شده است، نه تنها ارتباط بزرگراه آزادگان با بزرگراه سعید اباد و مجموعه معابر منتهی به آن را برقرار می‌کند بلکه کمربندی جنوب پایتخت را به آزادراه تهران-ساوه پیوند می‌دهد. این تقاطع غیرهمسطح از طریق دو پل روگذر از روی عرض بزرگراه عبور می‌کند و به بزرگراه سعید اباد متصل می‌شود. طول این پل 108 متر و مجموع عرض آنها 50 متر است.این تقاطع دوم شهریور سال 1392 افتتاح شده است.

 

پل‌های موجود در بزرگراه 

بزرگراه آزادگان دارای پل‌ها و تقاطع‌های غیرهمسطح بی‌شماری است که پل آزادراه تهرن کرج، مخصوص تهران-کرج،خلیج فارس، الغدیر، شهید کاظمی،‌پل اتوبان ساوه،پل احمدآباد مستوفی، پل بزرگراه فتح،پل شهید دکتر بهشتی از مهم‌ترین آنها هستند.

 

بار ترافیکی:

بار اصلی ترافیک این بزرگراه در روزهای تعطیل و پایانی هفته و به ویژه از ورودی و خروجی های آزادراه تهران-کرج و بهشت زهرا است.

 

 

 

 

Pfeil unten.svg شرق به غرب Pfeil unten.svg
Expressway in Iran.png
AB-Kreuz-grün.svg
Expressway in Iran.png بزرگراه بسیج
Expressway in Iran.pngRoad44.png جاده ۴۴ (ایران)
Street in Iran.jpg خیابان فاوران
AB-Kreuz-grün.svg Expressway in Iran.png بزرگراه بعثت
Sing uturnallowed.png دوربرگردان
AB-AS-grün.svg Street in Iran.jpg Rajabnia Street
Street in Iran.jpg Borujerdi Street
Street in Iran.jpg خیابان فداییان اسلام
AB-AS-grün.svg Avenue in Iran.jpg Shahid Dastvare Boulevard
AB-Kreuz-grün.svg Expressway in Iran.pngRoad71.png جاده ۷۱ (ایران)
AB-Kreuz-grün.svg
Shahid Sanikhani Interchange
Expressway in Iran.png Tondguyan Expressway
Expressway in Iran.png Behesht-e Zahra Expressway
AB-Kreuz-blaugrün.svg
Jahad Square
Freeway in Iran.pngRoad7.png آزادراه ۷ (ایران)
Expressway in Iran.png بزرگراه کاظمی
Sing uturnallowed.png دوربرگردان
Sing uturnallowed.png دوربرگردان
Sing uturnallowed.png دوربرگردان
AB-Kreuz-grün.svg Expressway in Iran.pngRoad65.png جاده ۶۵ (ایران)
Expressway in Iran.png بزرگراه سعیدی
Sing uturnallowed.png دوربرگردان
Sing uturnallowed.png دوربرگردان
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svg Freeway in Iran.pngRoad5.png آزادراه ۵ (ایران)
Sing uturnallowed.png دوربرگردان
Sing uturnallowed.png دوربرگردان
AB-Kreuz-grün.svg Expressway in Iran.png بزرگراه فتح
Zeichen 361-50 - Tankstelle, StVO 1992.svg Filling Station
AB-Kreuz-grün.svg Expressway in Iran.png جاده ۳۲ (ایران)
AB-Kreuz-blaugrün.svg Freeway in Iran.pngRoad2.png آزادراه ۲ (ایران)
Zeichen 123 - Baustelle, StVO 1992.svg
AB-Kreuz-grün.svg
Zeichen 123 - Baustelle, StVO 1992.svgExpressway in Iran.png بزرگراه علامه جعفری
Sing uturnallowed.png دوربرگردان
Zeichen 123 - Baustelle, StVO 1992.svg
AB-Kreuz-grün.svg
Expressway in Iran.png بزرگراه شهید همت و بزرگراه شهید خرازی
Zeichen 123 - Baustelle, StVO 1992.svgFreeway in Iran.png آزادراه تهران-شمال
Pfeil oben.svg غرب به شرق