امروز ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

زمین چهار دیواری
شناسه ملک :
PMF-01472

قیمت :
900,000,000 تومان

متراژ زمین :
7,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
فيروزبهرام
شناسه ملک :
PMF-01471

قیمت :
3,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
صنايع فلزي شهرك صنعتي سپهرنظرآباد (كرج)
صنايع فلزي شهرك صنعتي سپهرنظرآباد (كرج)
شناسه ملک :
PMF-01470

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,600 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
شهرك صنعتي خوارزمي بامجوز مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-01469

قیمت :
500,000,000 تومان

متراژ سوله :
550 متر مربع

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش فوري كارخانه لبنيات باتمامي امكانات شهريار
فروش فوري كارخانه لبنيات باتمامي امكانات شهريار
شناسه ملک :
PMF-01467

قیمت :
6,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,400 متر مربع

متراژ زمین :
3,800 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش فوري كارگاه
شناسه ملک :
PMF-01466

قیمت :
360,000,000 تومان

متراژ زمین :
730 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
شهرك صنعتي عباس آباد فروش زمين بامجوز لبنيات وغذايي
شهرك صنعتي عباس آباد فروش زمين بامجوز لبنيات وغذايي
شناسه ملک :
PMF-01463

قیمت :
1,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي نظرآباد فروش زمين بامجوز مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-01462

قیمت :
720,000,000 تومان

متراژ سوله :
720 متر مربع

متراژ زمین :
1,960 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
آزادگان شمال (اول اتوبان ساوه)
آزادگان شمال (اول اتوبان ساوه)
شناسه ملک :
PMF-01461

قیمت :
1,550,000,000 تومان

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
1,550 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي خوارزمي بامجوز مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-01460

قیمت :
350,000,000 تومان

متراژ سوله :
330 متر مربع

متراژ زمین :
635 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
كارخانه
شناسه ملک :
PMF-01450

قیمت :
1,250,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,700 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه
براتوبان كرج (قبل ازشركت ماموت)
براتوبان كرج (قبل ازشركت ماموت)
شناسه ملک :
PMF-01444

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
310 متر مربع

متراژ زمین :
3,700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن