ملارد بي بي سكينه مرغداري يا كارخانه

شناسه ملک :
PMF-00300
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
مرغداري
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
700,000,000 تومان

ملك داراي 700متر بناي مخروبه ومجوز احداث 5000متر بنا رااز اوقاف دارد

قبلامرغداري بوده