گاوداري اشتهارد

شناسه ملک :
PMF-00119
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
گاوداري
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
4,000,000,000 تومان

كل زمين 900هكتارداراي 18سند ششدانگ

مجوز 400راسي شيري

10000متر چهارديواري شده 5000متر سالن