شناسه ملک : PMF-03660
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 700 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03661
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 10,000 متر مربع
متراژ زمین : 21,500 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03663
قیمت : 2,700,000,000 تومان
متراژ سوله : 500 متر مربع
متراژ زمین : 1,225 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03665
قیمت : 14,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,500 متر مربع
متراژ زمین : 5,600 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03670
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 2,700 متر مربع
متراژ زمین : 4,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03671
قیمت : 3,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,500 متر مربع
متراژ زمین : 3,900 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03672
قیمت : 5,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03673
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 4,200 متر مربع
متراژ زمین : 3,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03677
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 1,300 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03679
قیمت : 11,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 4,200 متر مربع
متراژ زمین : 5,100 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03680
قیمت : 8,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 21,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03681
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ زمین : 70 متر مربع
جزئیات