شناسه ملک : PMF-03513
قیمت : 385,000,000 تومان
متراژ زمین : 55 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03515
قیمت : 800,000,000 تومان
متراژ زمین : 3,600 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03518
قیمت : 40,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03519
قیمت : 5,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 300 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03520
قیمت : 750,000,000 تومان
متراژ زمین : 4,800 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03524
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ زمین : 2,800 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03536
قیمت : 200,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,080 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03540
قیمت : 12,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 330,000 متر مربع
امکانات : آب چاه
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03542
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,000 متر مربع
متراژ زمین : 6,200 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03544
قیمت : 18,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 9,000 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03551
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 1,500 متر مربع
متراژ زمین : 20,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03553
قیمت : 26,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 3,000 متر مربع
متراژ زمین : 13,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات