شناسه ملک : PMF-03487
قیمت : 21,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 11,500 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03488
قیمت : 16,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,500 متر مربع
متراژ زمین : 2,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03489
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03491
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 300 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03494
قیمت : 1,300,000,000 تومان
متراژ زمین : 3,300 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03495
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 4,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03496
قیمت : 200,000,000 تومان
متراژ زمین : 1,300 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03505
قیمت : 36,000,000 تومان
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03507
قیمت : 36,000,000 تومان
متراژ زمین : 4,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03508
قیمت : 750,000,000 تومان
متراژ زمین : 5,048 متر مربع
امکانات : آب چاه, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03509
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 1,450 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03510
قیمت : 10,000,000,000,000,000 تومان
متراژ زمین : 520 متر مربع
امکانات : آب چاه
جزئیات