شناسه ملک : PMF-03398
قیمت : 2,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 120 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03399
قیمت : 1,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 120 متر مربع
متراژ زمین : 300 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03400
قیمت : 10,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 5,000 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03402
قیمت : 3,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 750 متر مربع
متراژ زمین : 1,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03403
قیمت : 800,000,000 تومان
متراژ سوله : 730 متر مربع
متراژ زمین : 1,700 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03409
قیمت : 3,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 400 متر مربع
متراژ زمین : 700 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03413
قیمت : 1,400,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,800 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03414
قیمت : 6,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 1,100 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03415
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 800 متر مربع
متراژ زمین : 3,500 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03416
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 6,000 متر مربع
متراژ زمین : 12,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03418
قیمت : تماس بگیرید.
امکانات : آب شهری
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03422
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 19,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, برق, برق سه فاز
جزئیات