شناسه ملک : PMF-03550
قیمت : 17,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 250 متر مربع
متراژ زمین : 17,000 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03615
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 3,200 متر مربع
متراژ زمین : 11,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03622
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ زمین : 300 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03652
قیمت : 950,000,000 تومان
متراژ سوله : 450 متر مربع
متراژ زمین : 618 متر مربع
امکانات : آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03653
قیمت : 8,500,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,000 متر مربع
متراژ زمین : 5,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03659
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 2,900 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03667
قیمت : 130,000,000 تومان
متراژ زمین : 900 متر مربع
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03668
قیمت : 12,000,000,000 تومان
متراژ سوله : 2,800 متر مربع
متراژ زمین : 12,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03687
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 600 متر مربع
متراژ زمین : 4,015 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03695
قیمت : تماس بگیرید.
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 10,000 متر مربع
امکانات : آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-03517
قیمت : 950,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,000 متر مربع
متراژ زمین : 2,200 متر مربع
امکانات : آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
جزئیات
شناسه ملک : PMF-01416
قیمت : 1,200,000,000 تومان
متراژ سوله : 1,200 متر مربع
متراژ زمین : 1,050 متر مربع
امکانات : آب شهری, برق سه فاز
جزئیات