آشنایی با تعیین وجه التزام یا خسارت روزانه

یکی از مشکلاتی که در روابط حقوقی افراد به وجود می آید موضوع بدعهدی یا عدم پایبندی به تعهد از سوی یکی از طرفین معامله یا قرارداد است. برای همین، معمولا در قراردادها راهکاری تعبیه شده است تا طرفین را پایبند به تعهدی که داده اند، نگه دارد یا حداقل اگر کسی را که از اجرای تعهد استنکاف می کند به پرداخت خسارت به طرف مقابل ملزم کنند. این  موضوع در قراردادها با عنوان وجه التزام مطرح می شود. در این نوشته فارغ از مسایل پیچیده تئوریک و دیدگاه های مختلف حقوقی و آکادمیک، تلاش شده به زبانی ساده و کاربردی موضوع وجه التزام مورد بررسی قرار گیرد.

عبارت وجه التزام در اصطلاح عرفی و معمولاً در قرارداد به این معنا است که هرگاه به هر علتی معامله قطعی کلاً انجام نشد، مبلغی به عنوان جریمه که رقم آن بسیار بالاست از طرفی که از انجام معامله امتناع می کند، اخذ شود و به طرف دیگر معامله تعلق گیرد.

در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی یا تحویل ملک موضوع قرارداد یا عدم امکان دریافت ثمن است، و لذا اخذ آن بدل از انجام تعهد تلقی می شود. به عبارت دیگر، کسی که وجه التزام را پرداخت می‌کند، به هیچ شکلی قادر به انجام تعهدش نیست. البته این روش تعیین خسارت در مواقعی نیز که خسارت مقید به زمان معین است و در زمان مذکور انجام نمی شود نیز، قابل اجراست.

در این ارتباط شایسته است طرفین قرارداد به منظور استحکام معاملات خود در ازای عدم انجام تعهد بطور کلی یا در موعد مقرر که ممکن است از سوی هر یک از طرفین واقع شود، اقدام به درج شرط وجه التزام یا تعیین خسارت نمایند. بعبارت دیگر، تعهدات حاصل از یک بیع نامه که شامل تحویل ملک و انتقال سند رسمی از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار می باشد ممکن است بصورت کلی منتفی شده یا با تأخیر انجام پذیرد. در خصوص عدم انجام تعهدات به دو شکل می توان وجه التزام یا خسارت در نظر گرفت. در حالت اول ممکن است در قبال عدم انجام تعهد بطور کلی و یا در مهلت مورد توافق، مبلغی قطعی بعنوان خسارت در نظر گرفت.

 در حالت دوم خسارت از قرار روزانه مبلغ معینی برای هر روز تأخیر، از تاریخ نقض تعهد تعیین می گردد، که البته انتخاب این حالت در خصوص مواردی که انجام تعهد بطور کلی منتفی می شود، ممکن نمی باشد.

در هر صورت توصیه به حالت اخیر از جهت بازدارندگی، استحکام قرارداد در فرض انجام تعهدات با تأخیر است که به میزان تأخیر از موعد عدم انجام تعهد ذینفع استحقاق دریافت خسارت تأخیر داشته باشد. مانند اینکه در بیع نامه مقرر شود چنانچه طرفین در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشوند و فروشنده مدارک نقل و انتقال شامل مفاصای دارایی و شهرداری، صورتمجلس تفکیکی و...،را به همراه نیاورد یا ملک را در موعد مقرر تحویل ندهد و نیز در فرضی که خریدار عاجز از پرداخت مانده ثمن در موعد معین باشد، هر یک باید روزانه فلان مبلغ به عنوان خسارت به دیگری بپردازد و پرداخت این خسارت مانع الزام وی به انجام تعهدات نمی باشد.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، نکته آخر اینکه وجه التزام مبلغ مشخصی است که قابل افزایش نیست، اما خسارت تأخیر از آنجا که بصورت روزانه محاسبه می شود، به ازای هر روز تأخیر افزایش می یابد، و این حالت در مواردی کاربرد دارد که زمان در انجام تعهد موضوعیت دارد، که در این وضعیت می توان خسارت را بر اساس تعداد روزهای دیر کرد محاسبه و در دادخواست تقدیمی، صدور حکم تا زمان اجرا مورد درخواست قرار گیرد. گرچه رویه قضایی، مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در کنار الزام به انجام تعهد را قابل مطالبه نمی داند، لیکن بنا به قوانین جاری مطالبه خسارت یا جریمه تأخیر در تادیه دین، مانع الزام به اجرای قرارداد نمی باشد و در کنار یکدیگر قابل مطالبه می باشند.

بدین توضیح که، ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر در تادیه و وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد فرقی قائل نشده و هر دو را قابل مطالبه می داند. مضافاً اینکه ماده 221 قانون مدنی مقرر می دارد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ‌ضمان باشد. بنابراین در فرضی که پرداخت خسارت در قرارداد تصریح شده باشد، متخلف مسئول خسارات وارده به طرف مقابل است.

 

نکاتی که کارگران باید درباره شرایط اتمام قرارداد کار بدانند!

یکی از خصوصیات قرارداد کاری که بین کارگر وکارفرما بسته می‌شود این است که باید توسط خود کارگر موضوع قرارداد انجام شود. بنابراین اگر کارگر فوت نماید و یا از کارافتاده شود قرارداد کار به پایان می‌رسد. باید بدانیم که پایان یافتن قرارداد کار به موجب فوت کارگر مختص یک نوع قرارداد کار نیست و قراردادهای کار موقت و غیر موقت به این روش خاتمه می‌یابد.

به گزارش «تابناک»؛ بازنشستگی هم به معنای متوقف شدن فعالیت های حرفه ای یک فرد به علت افزایش سن است و کارگری که بازنشسته شده، این امکان را دارد که از حقوق بازنشستگی خویش استفاده کند. 

سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی برای مردان ۶۰ سال و برای خانم‌ها ۵۰ سال تمام است. البته این سن برای کارگران شاغل در مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان آور متفاوت و کمتر است. همچنین با ۳۰ سال کار و پرداخت حق بیمه حتی با ۵۰ سالگی برای مردان و سن ۴۵ سالگی برای خانم ها نیز، کارگر می‌تواند با پرداخت ۳۵ سال تمام حق بیمه و بدون در نظر گرفتن شرط سنی، تقاضای بازنشستگی نماید. از سوی دیگر خانم ها هم می‌توانند با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پراخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند. 

ازکارافتادگی کلی نیز به معنای کاهش قدرت کار کردن بیمه شده به صورتی که نتواند به کاری که سابق داشته است مشغول شود و یا کار دیگری را انجام دهد و بیشتر از یک سوم درآمد قبلی‌اش را به ‌دست آورد. 

باید بدانیم ازکارافتادگی با پیری و بیماری تفاوت دارد؛ زیرا بیماری موقت است و غیبت کارگر از کار موقتی و کوتاه است؛ بنابراین، در مدت بیماری قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید و کارگر بیمار در مدت درمان، غرامت دستمزد می‌گیرد، در حالی که از کارافتاده کسی است که در طول مدت اشتغال و قبل از رسیدن به سن بازنشستگی توان و قدرت کار کردن را از دست می‌دهد. از کارافتادگی کلی با توجه به عوامل ایجاد کننده آن، شامل حوادث و بیماری های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار می‌شود.

البته در ازکارافتادگی کلی هم مانند بازنشستگی، کارفرما موظف است بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به او پرداخت نماید. به علاوه اگر از کارافتادگی کلی ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای باشد بدون لحاظ کردن مدت پرداخت حق بیمه، کارگر حق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

از سوی دیگر، اگر پایان یافتن قرارداد کار در نتیجه کاهش یافتن توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد، کارفرما باید به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به او پرداخت نماید.

در قراردادهای مدت موقت، زمان مشخصی برای انجام تعهدات معلوم شده است و دو طرف در زمان بستن قرارداد، انجام تعهدات خود را محدود به زمان مشخصی نمود‌ه‌اند. در صورت پایان این مدت، تعهدات دو طرف هم خود به خود تمام می‌شود. در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، بعد از انجام کار قرارداد به پایان می‌رسد.

استعفا هم یکی دیگر از روش های خاتمه قرارداد کار (البته از نوع دائمی)است و کارگر می‌تواند از ادامه همکاری با کارفرما منصرف شود. قانون کارگر را مکلف کرده که کپی استعفا را به شورای اسلامی کارگاه، انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد. با این حال عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای خاصی ندارد و تأثیری هم بر استعفا ندارد. باید بدانیم که کارگر می‌تواند از استعفای خود منصرف شود و حداکثر مدتی که می‌تواند پس از دادن استعفای کتبی اش به کارفرما اعلام انصراف از استعفا نماید، ۱۵ روز بوده است و بنابراین در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در مدت زمان مقرر امکان انصراف از استعفا فقط منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر می‌باشد و در غیر اینصورت استعفا در راس زمان انقضای یک ماه از تسلیم آن محقق می‌شود و قرارداد کار تمام می‌شود.

ممکن است کارگری بدون اینکه شرایط استعفا را رعایت کند، کار را برای همیشه رها کند. در قانون به این عمل کارگر ترک کار می گویند. قانونگذار قرارداد کار را لازم دانسته است یعنی دو طرف نمی توانند هر وقت که بخواهند از قرارداد را بر هم زنند؛ بنابراین، کارگر هم نمی‌تواند قرارداد را یک طرفه بدون رعایت شرایط قانونی و مواردی که قانون پیش بینی نموده، برهم بزند. 

البته غیبت کارگر، استعفای او محسوب نمی‌شود. غیبت کارگر با این قصد انجام می شود که قرارداد کار ادامه دارد؛ اما مدتی در کارگاه حاضر نمی‌شود و از انجام تعهدات خویش به صورت موقت امتناع می‌کند که می تواند از موارد تعلیق قرارداد کار محسوب شود. به هر حال احراز ترک کردن کار یا غیبت غیر موجه کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. اما برخلاف رویه برخی از این مراجع که ترک کار را فی نفسه از موارد خاتمه قرارداد کار می‌دانند و به لحاظ عدم رعایت تشریفات استعفا از سوی کارگر، او را مستحق دریافت سنوات نمی‌شناسند؛ باید گفت آثار حقوقی ترک کار با غیبت غیر موجه کارگر تفاوتی ندارد و این امر می‌تواند برای کارفرما این حق را ایجاد نماید که کارگر را در چارچوب شرایط قانونی اخراج کند. معلوم است که میزان غیبت کارگر باید در حدی باشد که مقررات مربوط، اجازه اخراج او از سوی کارفرما را اجازه دهد.

کارگری که استعفا می‌دهد هم مستحق دریافت حق سنوات به ازای هر سال، یک ماه آخرین حقوق است.

باید بدانیم که در قرارداد کار معین و یا کار موقت، کارگر نمی ‌تواند قرارداد را بر هم بزند. بنابراین استعفا در این نوع قراردادها تأثیری ندارد؛ بنابراین، اگر کارگر بدون توجه به این مسأله استعفا دهد، چنین استعفایی توسط قانونگذار پذیرفته نمی‌شود و در صورت وارد شدن خسارت به کارفرما، کارگر ملزم است که خسارت کارفرما را بر اساس نظر مراجع حل اختلاف پرداخت نماید.

مواردی همچون تعطیلی دائمی کارگاه، فسخ موجه قرارداد کار از سوی کارفرما، فسخ دو طرفه قرارداد کار و یا بازخریدی نیز از موارد پایان قرارداد کار است. تعطیلی کارگاه اگر به نحوی باشد که در آینده امکان اینکه مجددا باز شود وجود نداشته باشد، از موارد خاتمه قرارداد کار است. 

در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگر فصلی هستند با تمام شدن فصل کاری، قرارداد کار نیز تمام می‌شود.

شستا را بیشتر بشناسیم.

شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی که به اختصار شستا نامیده می شود، جزو بزرگترین حوزه کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب می آید که در سال 1365 به منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان تامین اجتماعی با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تاسیس شد و در سالهای بعد در طی چند مرحله مبادرت به افزایش سرمایه گردید.شستا با بیش از 10000 هزار میلیارد تومان دارایی، سود سالانه نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان و سهامداری در بیش از 170شرکت بزرگ با تغییرات سیاسی مجدد، این روزها بار دیگر به نُقل محافل سیاسی تبدیل شده‌است. در حال حاضر این شرکت وابسته به تامین اجتماعی به‌ عنوان پشتوانه اقتصادی این سازمان درآمده است.

 

پایگاه بصیرت

اشاره:شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی که به اختصار شستا نامیده می شود، جزو بزرگترین حوزه کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب می آید که در سال 1365 به منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان تامین اجتماعی با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تاسیس شد و در سالهای بعد در طی چند مرحله مبادرت به افزایش سرمایه گردید.شستا با بیش از 10000 هزار میلیارد تومان دارایی، سود سالانه نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان و سهامداری در بیش از 170شرکت بزرگ با تغییرات سیاسی مجدد، این روزها بار دیگر به نُقل محافل سیاسی تبدیل شده‌است. در حال حاضر این شرکت وابسته به تامین اجتماعی به‌ عنوان پشتوانه اقتصادی این سازمان درآمده است.

 

شستا چیست؟

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به منظور سرمایه‌گذاری و کسب سود از محل ذخایر سازمان تامین اجتماعی در جهت تامین امکانات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌ها، تعهدات بیمه‌ای و حقوق بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 1365/06/01تاسیس شد.در واقع، این شرکت وظیفه سرمایه‌گذاری از محل حق بیمه‌ای را دارد که ماهانه از میلیون ها بیمه‌شده سازمان تامین اجتماعی برداشت می‌شود که اکثر پول این حق بیمه ها از جیب کارگران پرتلاش کارگاه ها و کارخانه ها پرداخت می شود.

براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، تا پایان خرداد سال 90، بیش از 10 میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و بیش از 18 میلیون نفر بیمه‌شده تبعی با این سازمان طرف قرارداد هستند.

هدف از تشکیل شستا، سرمایه‌گذاری منابع حاصل از حق بیمه‌هایی بوده که کارگران و بیمه‌شدگان به مدت 30 سال و به طور ماهانه پرداخت می‌کنند. مسئولان شستا در دو دهه اخیر در راستای همین هدف یعنی افزایش سودآوری از محل حق بیمه‌ها اقدام به خرید شمار زیادی شرکت‌ها و کارخانجات کرده‌اند. اما از آنجا که شستا عملاً زیرمجموعه و تحت اختیار دولت محسوب می‌شود، تصاحب شمار زیاد شرکت‌ها علاوه بر آن که به دولت‌ها قدرت مانور بالایی در استفاده از منابع این شرکت‌ها داده، دردسرهایی را هم ایجاد کرده است.از سال 1370 تاکنون با الحاق شرکت‌های جدید به زیرمجموعه شستا از طریق رفع دیون به سازمان تامین اجتماعی، درآمد و سوددهی شستا، افزایش چشمگیری پیدا کرد. مجموع دارایی‌های جاری شستا طبق ترازنامه این شرکت در سال منتهی به خردادماه 1390 سال گذشته 2114 میلیارد تومان و دارایی‌های غیرجاری آن 7727 میلیارد تومان بوده است.

بدین ترتیب مجموع دارایی‌های این شرکت سرمایه‌گذاری به 9842 میلیارد تومان می‌رسد. همچنین سود قابل تخصیص این شرکت در 31 خردادماه امسال بیش از 3 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. این در حالی است که کل سود بیش از 400 شرکت فعال در بورس تهران، جمعاً حدود 16 هزار میلیارد تومان است که سهم 3 هزار میلیارد تومانی شستا، حجم این شرکت و قدرت مانور آن را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد.البته دارایی‌های شستا بیشتر خارج بورس و تجدید ارزیابی نشده است و دارایی‌های واقعی این شرکت بسیار بیشتر از ارقام یادشده است.بازدهی واقعی شستا ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به‌مراتب بیش از آن میزانی است که به لحاظ مالی و حسابداری نشان داده می‌شود.

 

شرکت‌های تحت پوشش شستا

شرکت‌های تحت پوشش شستا، در 10 هلدینگ تخصصی شامل صنایع داروئی، سیمان، صباتامین، صدر تامین، صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی، صنایع عمومی، ساختمان و عمران، نفت و گاز، صنایع نوین و حمل و نقل اداره می‌شوند.شستا در هر 10 حوزه یادشده، نقش بزرگی در اقتصاد کشور بازی می‌کند. مثلاً با توجه به در اختیار داشتن سهام بسیاری از شرکت‌های سیمانی، شستا بزرگ‌ترین بازیگر صنعت سیمان کشور محسوب می‌شود. همچنین شرکت‌های تحت پوشش شستا 75 درصد صنایع تولید و توزیع دارو و همچنین درصدهای بسیاری از شرکت های فعال در صنایع نفت ،کاشی، لاستیک، کاغذ و... را در کشور دارا است.شستا سهامدار اصلی بانک رفاه و کشتیرانی جمهوری اسلامی هم هست. شستا سهام بسیاری از شرکت‌های بورسی را نیز در اختیار دارد و تا همین چند سال پیش، به‌طور متوسط نزدیک به 20درصد حجم معاملات و بیش از 10درصد ارزش روز بازار بورس، به مجموعه شرکت‌های تحت پوشش شستا تعلق داشت، سهمی که در دو سه سال اخیر به علت سوءمدیریت در این شرکت رو به کاهش گذاشته است.

با این وجود، هنوز هم شرکت شستا سهامدار بیش از 200 شرکت بزرگ و کوچک دیگر، چه سهام کنترلی (بیش از نصف مجموع سهام و قدرت تعیین مدیریت) و چه سهام غیرکنترلی (کمتر از نصف مجموع سهام) است.این واقعیت موجب ابراز علاقه همیشگی دولت‌ها به شرکت شستا شده است. نمایندگان مجلس و سایر فعالان سیاسی نیز از این ابراز علاقه، محروم نیستند و در دوره‌های مختلف دیده شده که برخی افراد فرصت‌طلب برای حضور خود یا نزدیکانشان در هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا، واردات معاملات و لابی‌های نادرست با مدیریت تامین اجتماعی می‌شوند.

 

شرکت های تابعه شستا در سال ۹۷ چقدر سود داشتند

مهناز بیرانوند

شرکت های تابعه شستا در سال ۹۷ چقدر سود داشتند

تهران - ایرنا - شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در سال ۹۷ سودهای خوبی داشتند به طوری که رشد کم نظیر سود برخی شرکت‌های تابعه شستا به طور کامل قابل مشاهده است. 

طبق اعلام شستا، میزان سود شرکت هایی همچون نفت ایرانول، حریر خوزستان، سیمان خوزستان، چوب خزر کاسپین، فرآورده های نسوز ایران، شیمی بافت، پتروشیمی غدیر، کربن ایران، داروپخش و ملارد شیر بالاتر از دیگر شرکت ها بوده است که آمار سود این شرکت ها کاملاً مشخص و قابل توجه است. 

براساس این گزارش، نفت ایرانول ۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال سود خالص در سال ۹۷ داشته است که به عنوان بالاترین سود از زمان تأسیس تاکنون بوده است، البته رشد ۵۳ درصدی سود خالص این شرکت در سال ۹۷ نسبت به سال قبل آن بوده است.

شرکت نفت ایرانول ۲۰ هزار و ۹۱۹ میلیارد ریال فروش در سال ۹۷ داشته است که میزان فروش نیز با ۶۲ درصد رشد در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته آن بوده است که می توان گفت ثبت رکورد فروش در لاین سال نسبت به ابتدای تأسیس را نیز شاهد هستیم.

همچنین این شرکت در ۲ ماهه اول سال ۱۳۹۸ نیز سه هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال درآمد سود داشته است که امیدواریم در سال جاری همچنان این میزان سود از شرکت نفت ایرانول وجود داشته باشد.

شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است که در یک دوره ۱۳ ساله، بسیاری از مراحل رشد و توسعه را به سرعت پشت سر گذارده است. سنگ بنای اولیه این شرکت در بدو تأسیس با سرمایه ۱۰ میلیون ریال در سال ۱۳۸۱ گذارده شده است.

شرکت ملی نفت ایران در راستای خصوصی سازی شرکت های دولتی و سیاست های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش حجم تصدی گری دولتی در حوزه غیر انحصاری و واگذاری امور به بخش خصوصی، با هدف توسعه مشارکت این بخش در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی، بمنظور افزایش کارآیی، واحد های روغن سازی پالایشگاه‌های تهران و آبادان را به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و آستان قدس رضوی واگذار نموده است که این واگذاری منجر به تأسیس شرکت نفت ایرانول در ۱۱ آذرماه سال ۱۳۸۱ شد و در بهمن سال ۱۳۹۱ سهام این شرکت در فرابورس پذیرفته و عرضه شد. شرکت نفت ایرانول اکنون در سه بخش پالایشگاه روغن سازی تهران، پالایشگاه روغن سازی آبادان و مجتمع ظرف سازی و بسته بندی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

همچنین از دیگر شرکت‌های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، (شستا) می‌توان به شرکت حریر خوزستان اشاره کرد که این شرکت نیز ۲۳ میلیارد و ۳۲۱ میلیون ریال سود خالص در سال ۹۷ داشته است. شرکت حریر خوزستان به صورت شرکت سهامی خاص، طی شماره ۳۹۸ مورخ نهم تیرماه ۱۳۶۳ در در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان دزفول به ثبت رسیده است.

شرکت چوب خزر کاسپین نیز به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شستا ۱۹ میلیارد تومان سود خالص در سال ۹۷ داشته است که افزایش ۶۳ برابری سود خالص این شرکت در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته آن را شاهد هستیم. طرح تولید MDF با ظرفیت ۳۳.۵ هزار مترمکعب و با سرمایه ۶۴ میلیارد ریال ابتدا در سال ۱۳۶۹ مطرح شد. به این منظور زمینی به مساحت ۱۰ هکتار از منابع طبیعی در محل فعلی کارخانه اجاره شد. در سال ۱۳۷۰ با نظر مدیریت شستا پیگیری اجرای طرح متوقف شده و در سال ۱۳۷۵ کل تشکیلات اجرای طرح جمع شد. مطالعه توجیهی این طرح دوباره در سه ظرفیت پیشنهادی ۳۰، ۶۰ و ۱۰۰ هزار متر مکعبی تهیه گردید که پس از جلسات و بررسی های متعدد اجرای طرح با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب تصویب شده و طرح از اواخر سال ۱۳۷۸ احیا گردید.

در سال ۱۳۷۹ قراردادها منعقد شده و در نهایت در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ تولید آزمایشی آغاز شد. تکنولوژی و دستگاه‌های چیپس و پرس ها به صورت کنسرسیوم از کشور های چین و ایران، بخش ریفاینر از اتریش و سندینگ از سوئیس خریداری شده است.

شرکت فرآورده های نسوز ایران نیز ۲ هزار و۱۵۰ میلیارد ریال فروش در سال ۹۷ داشته است که ثبت بالاترین میزان فروش در سال ۹۷ از زمان تأسیس بوده است. شرکت فراورده‌های نسوز ایران (ایرفکوIREFCO ) در سال ۱۳۵۶ به منظور تولید فراورده‌های دیر گداز در انواع شاموتی، الومینی، قلیایی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ تن در سال و با بهره گیری از تکنولوژی هاربیسون واکر آمریکا شروع به فعالیت کرده، اولین پروژه توسعه به منظور افزایش ظرفیت به میزان ۲۲۰۰۰ تن انواع فراورده‌های قلیایی در سال ۱۳۷۰ و دومین طرح توسعه و با هدف ایجاد ظرفیت تولید اجرهای منیزیت گرافیتی به میزان ۲۰۰۰۰ تن در سال ۱۳۷۸ به بهره برداری رسیده اند.

شرکت شیمی بافت نیز در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن ۹۱ درصد افزایش فروش داشته است و همچنین ۲۸۴ درصد افزایش سود در سال ۹۷ نسبت به سال قبل داشت. کارخانه این شرکت به مساحت ۵ هکتار در سایت ۳ منطقه ویژه اقتصادی پ

تروشیمی بندر ماهشهر واقع شده است. واحد اول تولید MTBE با ظرفیت ۴۵ هزار تن در سال ۱۳۸۱ و واحد دوم با همان ظرفیت و در سال ۱۳۸۵ به تولید رسید. خوراک ورودی به این مجتمع شامل برش چهارکربنه (رافینیت ۱) و متانول و محصولات آن شامل متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE) به‌عنوان محصول اصلی و برش چهار کربنه (رافینیت ۲) به عنوان محصول جانبی است.

شرکت کربن ایران با ۶۳۸ میلیارد ریال سود خالص تلفیقی در سال ۹۷ به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شستا است که رشد ۲ برابری سود گروه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، همچنین ۹۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال درآمد در سال ۹۷ و رشد ۸۲ درصدی درآمد این شرکت در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ را شاهد هستیم. برای ایجاد شرکت کربن ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مشارکت بانک توسعه صنعت و معدن با یکی از صاحب نام ترین کارخانجات تولید کننده دوده صنعتی آمریکا یعنی شرکت کابوت Cabot Corporation قراردادی منعقد کرد عملیات ساختمانی با نظارت مهندسین شرکت ایرانی و یک شرکت آمریکایی بنام سیمون کاروز در سال ۱۳۵۱ در اهواز آغاز شد که پس از اتمام کار ساختمانی و نصب ماشین آلات در دی ماه ۱۳۵۳ تولید خود را با ظرفیت سالیانه ۱۴ هزار تن آغاز کرد. سپس در سال ۱۳۵۶ تمامی مراحل برای افزایش تولید از میزان ۱۴ هزار تن به ۱۶ هزار تن در سال انجام و شروع به خریداری ماشین آلات مورد نیاز شد.

شرکت داروپخش از دیگر شرکت‌های تابعه شستا در سال ۹۷ نیز ۷۷۰ میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال سود خالص داشتشه است که افزایش ۱۹ درصدی فروش و افزایش ۱۲.۴ درصدی سود خالص در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در این شرکت نشان داده می‌شود. شرکت داروپخش (سهامی عام) ابتدا با عنوان «بنگاه خیریه داروپخش» تأسیس و در سال ۱۳۳۵ در تهران به ثبت رسید و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با تصویب شورای انقلاب، در سال ۱۳۵۹ به مالکیت وزارت بهداری درآمد و با نام شرکت سهامی داروپخش در تهران تجدید ثبت شد. در سال ۱۳۷۱ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی شرکت سهامی داروپخش به سازمان تأمین اجتماعی واگذار و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال ۱۳۷۲ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل شد و با تصویب هیأت پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان یکصد و چهلمین شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده سازمان بورس درج شد. طبق مصوبه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده در سال ۱۳۷۶ همزمان با منفک شدن آخرین شرکت تولیدی (شرکت کارخانجات داروپخش)، این شرکت از تاریخ مزبور به‌صورت سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند و در حال حاضر جز واحدهای فرعی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) است.

شرکت ملاردشیر نیز بالاترین سودآوری در سال ۹۷ از بدو تأسیس را داشته است که ۸۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال سود خالص در سال گذشته را داشته است که رشد ۹ برابری سود آن در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ را شاهد هستیم. شرکت ملارد شهریار با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۳۳ با بهره گیری از ۱۰۰ گاو مولد فعالیت خود را آغاز کرد. در سال‌های بعد ظرفیت واحد بتدریج افزایش یافته و در سال ۱۳۶۵ با ظرفیت ۲ هزار و ۲۷۲ رأس گاو و گوساله به تأیید سازمان دامپزشکی کشور رسیده است، در سال ۱۳۶۶ مدیریت این مؤسسه به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی تحویل داده شد و مؤسسه در سال ۱۳۸۱ بنام شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر تغییر داده شد، در سال ۱۳۹۱ پس از احداث دامداری جدید در شهرستان نظر آباد و انتقال دام به آن واحد، طی صورت جلسه مجمع عمومی ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ شرکت به مرکزیت استان البرز و شهرستان نظرآباد شماره ۲۹۴۳ ثبت شد.

 

رشد فروش ۷۶ درصد شرکت‌های شستا در ۲ ماهه سال ۹۸

محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز پیشتر از رشد فروش ۷۶ درصدی ۲ ماهه سال ۹۸ در شرکت‌های شستا خبر داد و گفت: فروش تجمیعی شرکت‌های گروه شستا (مجموع فروش شرکت‌های مدیریتی) در دوماهه ابتدای سال جاری به هشت هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به فروش چهار هزار و ۸۶۹ میلیارد تومانی مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: در سال رونق تولید به گونه‌ای تدبیر شده است تا با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین به موقع مواد اولیه، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید و همت مضاعف کارکنان و مدیران تولید و فروش شرکت‌های زیر مجموعه بالاتر از پیش بینی‌ها و بودجه‌های مصوب محقق شود.

مدیر عامل شستا اعلام کرد: به‌زودی با اتمام مجامع شرکت‌های تابعه گزارش مبسوطی از عملکرد شرکت‌های شستا در سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۶ ارائه و در دسترس افکار عمومی قرارخواهد گرفت.

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) ۲۷۴ شرکت دارد که ۱۸۴ شرکت را مدیریت می‌کند و مابقی را سهامدار است و در حال حاضر ۲ درصد از سهم تولید ناخالص ملی را در اختیار دارد. همچنین ۸۵ درصد از دارایی‌های شستا در بورس عرضه شده است و تمام اطلاعات شرکت‌های بورسی و غیربورسی شستا از طریق سامانه کدال سازمان بورس و شرکت فرابورس در اختیار علاقمندان قرار داده شده است.

 

فرشاد مقیمی  مدیرعامل ایران‌خودرو شد

معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مدیرعامل جدید ایران ‌خودرو انتخاب شد. دوشنبه هفته گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت  در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از برکناری هاشم یکه‌زارع،  مدیرعامل وقت ایران ‌خودرو به دلیل تغییر قیمت خودرو بدون هماهنگی با وزارت صنعت، خبر داد و گفت که عباس علی‌آبادی، مدیرعامل مپنا  به عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو شروع بکار خواهد کرد. با این حال این اتفاق نیفتاد و علی‌آبادی به دلایلی که رسما اعلام نشد، به مدیرعاملی ایران ‌خودرو انتخاب نشد تا اینکه روز گذشته  فرشاد مقیمی،  معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت  به مدیرعاملی این گروه صنعتی انتخاب شد. مقیمی پیش از معاونت امور صنایع وزارت صنعت؛ معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بود.

 

متغیرهای نزولی بازار ارز بررسی شد

دلار در آستانه ورود به کانال ۱۰ هزار تومان

پس از آنکه روز یکشنبه سطح حمایتی 11 هزارو 500 تومانی دلار شکسته شد دیروز چهارمین افت پیاپی این ارز رقم خورد. قیمت دلار روز گذشته با کاهش حدود 250 تومانی به 11 هزار و 200 تومان رسید و در آستانه ورود به کانال 10 هزار تومان قرار گرفت. این کاهش بیشترین میزان افت نرخ دلار در یک ماه گذشته بوده است. کاهش قیمت ارز در بازار آزاد سبب شد تا قیمت خرید دلار در بانک‌ها به زیر ۱۱ هزار تومان و یورو نیز به کمتر از ۱۳ هزار تومان برسد. «کاهش نرخ درهم» و «نزدیک شدن به زمان بازگشایی بازار متشکل ارزی» از مهمترین دلایل کاهش قیمت ها در این بازار بوده است. قیمت سکه نیز علی رغم افزایش قیمت جهانی طلا در معاملات دیروز روندی کاهشی داشت. طلای جهانی روز گذشته به بالاترین نرخ خود در طول ۶ سال گذشته رسید و این در حالی بود که قیمت هر سکه تمام بهار آزادی با کاهش حدود 50 هزار تومانی نسبت به روز یکشنبه به 4 میلیون و 30 هزار تومان رسید.

مدتی است که ثبات به بازار ارز بازگشته و قیمت دلار نیز با شیبی آرام در حال کاهش است، بر همین اساس بانک‌ها روز گذشته  هر دلار آمریکا را ۱۰ هزار و ۹۷۴ تومان خریدند که نسبت به روز یکشنبه با کاهش حدود ۲۵۰ تومانی همراه بود. همچنین هر یورو روز گذشته در بانک‌ها به قیمت ۱۲ هزار و ۲۲۷ تومان خریداری شد که قیمت این ارز نیز نسبت به روز یکشنبه حدود ۳۰۰ تومان، کاهش یافت. قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک‌ها نیز ۱۳ هزار و ۴۶۷ تومان بود.اما  قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۲ هزار و ۸۴۲ تومان اعلام شد که با احتساب کارمزد به حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. قیمت سکه طرح جدید در معاملات دیروز به ۴ میلیون و 30 هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و 10 هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشت. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۲۸ دلار و ۶۵ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۰۹ هزار و ۲۹۷ تومان بود.

 

تاثیر کاهش نرخ حواله درهم و بازار متشکل ارزی

به گفته معامله‌گران ارزی، قیمت دلار در همان ابتدای روز دوشنبه معاملات خود را از زیر سطح یاد شده آغاز کرد. عده‌ای آن را ناشی از شروع کاهشی نرخ حواله درهم می دانستند که انتظارات معامله‌گران بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده است. در این میان، عده‌ای نیز ادامه واکنش ها به خبر معاون اسبق بانک مرکزی مبنی بر تکمیل پرونده بانک‌ها و صرافی‌های بانکی برای حضور در بازار متشکل ارزی را متغیری می‌دانستند که انتظارات فعالان ارزی را تغییر می‌داد. خبر تهران‌فر به این معنا تعبیر شد که شرایط برای آغاز به کار بازار متشکل ارزی بیشتر از قبل فراهم شده است.

 

کاهش تقاضای کاذب

کامران سلطانی‌زاده، رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان نیز روز گذشته در نشست خبری  در خصوص دلایل کاهش قیمت ارز، اظهار کرد: «با مدیریت بانک مرکزی و همکاری صرافی‌ها وضعیت بازار ارز در ماه‌های اخیر مطلوب بوده و تقاضای کاذب از این بازار خارج شده است.»

وی با بیان اینکه سفته‌بازی در بازار ارز دیگر وجود ندارد، گفت: «سیاست‌های اخیر بانک مرکزی منجر به خروج مصرف‌کننده‌های غیرضروری از بازار ارز شده و در حال حاضر فقط مصرف‌کننده واقعی در بازار است.»

رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان افزود: «از سوی دیگر بانک مرکزی مانند گذشته در قیمت عرضه ارز دخالت نمی‌کند و قیمت فعلی، قیمتی است که بر اساس عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود؛ به عبارت دیگر همان ارزی که از سوی صادرکننده وارد کشور می‌شود، به متقاضیان نیز به فروش می‌رسد.»

سلطانی‌زاده با اشاره به محدودیت در سقف خرید ارز از سوی بانک مرکزی، تصریح کرد: «برخی افراد که مصرف‌کننده اصلی ارز هم نبودند، با خرید و فروش حجم زیادی از ارز، مشکل ایجاد می‌کردند که این مشکل نیز اکنون وجود ندارد.»

وی همچنین درخصوص جلوگیری از معاملات ارز در بازارهای غیر رسمی و فضای مجازی، اظهار کرد: «قیمت‌گذاری و خرید و فروش ارز در فضای مجازی سبب می‌شد تا در بازار ایجاد تقاضای کاذب شود که نهادهای نظارتی، پلیس فتا و نهادهای امنیتی با کانال‌هایی که در فضای مجازی خرید و فروش ارز انجام می‌دادند، برخورد کردند.»

رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان با اشاره به محدودیت تعداد دفعات خرید ارز در سامانه سنا، گفت: «در حال حاضر مشکلی که در بازار ارز داریم این است که هر مسافری اگر یک‌بار در سامانه سنا برای خرید ارز اقدام کند و کمتر از ۲۰۰۰ یورو بخرد، دیگر نمی‌تواند به سقف خرید ۲۰۰۰ یورو خود برسد.»

سلطانی‌زاده افزود: «بنابراین متقاضیان ارز یا باید همه ارز خود را یک‌جا بخرند، در غیر این صورت حتی با خرید ۱۰۰ دلار هم کد ملی‌شان قفل می‌شود و نمی‌توانند دیگر خرید کنند.» وی ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده و مدیریت مناسب را در این باره انجام دهد و گفت: «هنوز بانک مرکزی ارتباطی با ما در مورد تامین ارز اربعین نداشته، اما امیدوارم که همکاری لازم و هماهنگی در زمان مناسبی انجام شود تا شاهد مشکلات سال گذشته نباشیم.»

 

عقب نشینی قیمت مسکن

اولین عقب‌نشینی قیمت مسکن با انتشار آمار معاملات ملک مرداد، به ثبت رسید. اطلاعات جدید دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد تورم ملکی در پایتخت در ادامه چرخش از مسیر صعود منفی شد. اطلاعات جدید دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد، در مرداد ماه ۹۸ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۳ درصد نسبت به تیر کاهش پیدا کرد که اولین کاهش قیمت مسکن طی ۴ سال گذشته است.

آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت مسکن در معاملات خرید آپارتمان برای اولین بار بعد از آبان سال 94 به زیر صفر رسید. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در معاملات خرید و فروش آپارتمان در شهر تهران مردادماه امسال در حالی به 13 میلیون و180 هزار تومان رسید که این میزان در ماه قبل-تیرماه 98- برابر با 13 میلیون و600 هزار تومان گزارش شده بود.

این موضوع نشان دهنده کاهش نزدیک به نیم میلیون تومانی متوسط قیمت فروش هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در این ماه است.

آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن-تورم ماهانه مسکن-در مردادماه برای اولین بار بعد از 45 ماه متوالی-به جز ماه‌های نیمه تعطیل فروردین ماه که به‌عنوان ماه‌های استثنا در بازار مسکن محسوب می‌شود-به زیر صفر رسید و منفی شد؛ تورم ماهانه مسکن در ماه میانی تابستان- مرداد 98- معادل 3 درصد کاهش یافت.

همچنین میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در این ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل-مرداد 97- نیز 77 درصد افزایش یافت که در مقایسه با تورم نقطه‌ای مسکن در تیرماه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تورم نقطه‌ای مسکن در تیرماه-نرخ رشد قیمت مسکن در تیرماه 98 در مقایسه با تیرماه 97-معادل 99‌درصد گزارش شده بود. این میزان تورم نقطه‌ای دست‌کم از ابتدای امسال، به لحاظ کمترین میزان افزایش قیمت مسکن در هر ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، بی‌سابقه بوده است. فروردین ماه امسال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به فروردین سال گذشته 104 درصد افزایش یافت. تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه 112 درصد به ثبت رسید. در خردادماه این میزان افزایش قیمت معادل 107 درصد و در تیرماه به کمتر از 100 درصد یعنی 95 درصد رسید. در نهایت تورم نقطه‌ای مسکن در مردادماه به کمترین حد خود از ابتدای سال جاری تاکنون – معادل 77 درصد-رسید.

آخرین سابقه کاهش قیمت اسمی مسکن قبل از مردادماه امسال به آبان سال 94 برمی‌گردد؛ ماهی که در آن قیمت اسمی آپارتمان‌ها در مسیر تخلیه حباب قیمتی مسکن بعد از یک دوره جهش قیمتی کاهش یافت.

متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در آبان 94 در مقایسه با میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در مهرماه همان سال 6/ 1 درصد کاهش یافت و از مترمربعی 4 میلیون و150 هزار تومان در مهرماه آن سال به 4 میلیون و 80 هزار تومان در آبان ماه رسید.

بر اساس این گزارش تعداد مبایعه نامه ها 2931 فقره بوده است. ماه قبل این رقم 4260 فقره بوده که کاهش فاحشی داشته است .

ارزش معاملات در تیرماه 5470 میلیارد تومان بوده که این رقم در مرداد به 3670 میلیارد تومان کاهش داشته است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بجز 4 منطقه متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان روند کاهشی داشته است.

متوسط قیمت در منطقه یک در تیرماه 31 میلیون و 858 هزار تومان بوده است. این رقم در مرداد به 29 میلیون و 212 هزار تومان کاهش داشته است.

کمترین قیمت هم برای منطقه 19 بوده با 5 میلیون و 806 هزار تومان برای هر مترمربع.متوسط قیمت در این منطقه 7 میلیون و 133 هزار تومان اعلام شده است.

بیشترین مبایعه نامه برای منطقه 5 با 367 فقره بوده است. متوسط قیمت در این منطقه روند نزولی داشته و به 16 میلیون و 331 هزار تومان به ازای هر مترمربع کاهش یافته است .

 

5 شهریور؛ روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز

(روز داروسازی مبارک باد)

روز داروسازی,روز بزرگداشت زکریای رازی,5 شهریور روز داروسازی

پنجم شهریور، روز بزرگداشت زکریای رازی است. به پاس زحمات و کشفیات این حکیم و شیمیدان بزرگ ایرانی در عرصه داروسازی، روز بزرگداشت وی، روز داروسازی نام نهاده شده است.

 

 

محمد زکریای رازی:

محمد زکریای رازی (251ه-ق، 313 ه-ق) پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و فلسفه نوشته است و به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد (اسید سولفوریک) مشهور است. به گفته جرج سارتن (پدر تاریخ  علم) زکریای رازی بزرگترین پزشک اسلام و قرون وسطی بود. زکریای رازی این دانشمند ایرانی از آن جا که کتاب های خود را به زبان عربی می نوشت نزد غربیان به جالینوس عرب نیز مشهور بوده است.

 

 

داروسازی

بی گمان یکی از شاخه های بسیار مهم دانش پزشکی زمان ما دانش دارو شناسی و دارو سازی است، که مهارت روزمره را مطلبد و دانش داروشناسی از نیاز های اولیه است و هیچ کدام از دست اندر کاران رشته های پزشکی از این دانش بی نیاز نیستند پزشک، داروساز، دندانپزشک، پرستار، ماما و دیگر وابستگان این رشته اگر دارو شناس نباشند در کار خود موفق نخواهند بود.

 

 

تاریخچه داروسازی:

استفاده از دارو به قبل از تاریخ مکتوب می رسد (تسکین درد زخم های بدن از طریق قرار دادن عضو در آب سرد و یا استفاده از برگ تازه درختان و یا گل آلود کردن عضو) از هنگام تهیه و جمع آوری مواد داروئی دانش داروسازی آغاز شد و به این ترتیب در اثر بروز بیماری های مختلف و غریزه بقاء در طول اعصار متمادی داروهای مختلف کشف گردیدند. در قرن هفتم قبل از میلادASKLEPIOS به عنوان بزرگ ترین خدایان تندرستی مورد اعتقاد یونانیان بود و در آن زمان بیمار می بایست دست یا عصای آسک لپیوس و یا زبان مار مقدس را می بوسید تا مورد رحمت خدا  قرار می گرفت عصای آسک لپیوس و مار مقدس که دور آن حلقه زده بود به عنوان نشانه رسمی پزشکی در دنیا شناخته شد. در سمت راست آسک لپیوس دخترش HYGIA می ایستاد که در دستش یک جام از شربت شفاء بخش برای بیمار قرار داشت و مار مقدس نیز بر بازویش حلقه زده بود از آن پس جام و مار نیز به عنوان نشانه دارو سازی در جهان شناخته شد.

 

 

 

 

سیر تکاملی داروسازی:

تعداد زیادی لوح و طومار و آثار دارو پزشکی کشف و تفسیر گردیده است که قدمت آن ها به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد. ایرانیان باستان جزء اولین کسانی بودند که دارو را می شناختند در زند اوستا قسمتی به نام وندیدا به امور درمان اختصاص دارد. اوستا دو نسخه داشت یک نسخه آن در تخت جمشید در آتش سوزان اسکندر از بین رفت ولی دیگری که در آتشکده آذر گشسب نگهداری می شد به دست یونانیان افتاد و دانشمندانی نظیرجالینوس از آن بهره گرفتند.

CLAUDIUS GALEN که ما او را جالینوس (GALENUS) می نامیم در سال 131 میلادی به دنیا آمد 400 تالیف داشته که بیشتر آن ها از بین رفته است وی با مخلوط کردن مواد، فراورده های داروئی می ساخت و به بیماران تجویز می کرد. امروزه به احترام او داروهائی را که به صورت ترکیبی ساخته می شود داروهای جالینوسی می گویند.

 

 

داروسازی در ایران

در سال 1229 شمسی جهت پیشرفت علوم به همّت امیرکبیر دارالفنون تأسیس شد که در قسمت پزشکی یک معلم داروساز ایتالیائی داشت در سال 1297 کلاس طب جدا شد و مدرسه عالی طب نام گرفت و در سال 1301 مدرسه دواسازی تاسیس گردید، در سال 1311 دوره داروسازی 5 سال بود و دانشجویان به جز ساعات درس باید در یکی از داروخـانه های تحت نظر یک  داروسـاز مجرب و معروف مشغول آمـوزش عملیات داروسازی می شدند.

 

در سال 1313 که دانشگاه تهران تاسیس گردید مدرسه دواسازی به دانشکده تبدیل گردید. اولین داروخانه با داروهای گیاهی در سال 1227 شمسی در مریض خانه دولتی که توسط امیرکبیر تأسیس شد دایر گردید و اولین داروخانه به سبک جدید توسط شوربن آلمانی معلم داروسازی دارالفنون در خیابان ناصر خسرو تاسیس شد از نخستین ایرانیانی که داروخانه تاسیس کردند آقای دکتر هوشنگ نظامی بودند که داروخانه نظامی را در خیابان چراغ برق افتتاح کردند.

قیمت خودرو در بازار امروز شنبه ۲ شهریور

تداوم کاهش قیمت در بازار

امرزو قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار با کاهش نسبی قیمت‌ها روبرو شدند. همچنین قیمت انواع MVM از سری محصولات مدیران خودرو و قیمت انواع جک از سری محصولات کرمان موتور، تغییری نسبت به روز‌های گذشته ندارد.

فروشندگان محصولات ایران خودرو امروز کمی با مشتریان راه آمدند. طوری که تقریبا تمام خودرو‌های این کارخانه امروز در بازار با کاهش نسبی قیمت‌ها روبرو هستند. در طرف مقابل قیمت روز محصولات سایپا نیز بعد از چند روز درجا زدن امروز در مسیر کاهشی قرار گرفت. همچنین قیمت انواع MVM از سری محصولات مدیران خودرو و قیمت انواع جک از سری محصولات کرمان موتور، تغییری نسبت به روز‌های گذشته ندارد. 

 

قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۲ مرداد ۹۸

به نوشته فرارو امروز قیمت محصولات ایران خودرو اغلب روند کاهش دارد و نسبت به روز گذشته شاهد ارزانی نسبی در بین محصولات این کارخانه هستیم. به عنوان مثال قیمت روز سمند LX با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش قیمت به ۷۶ میلیون تومان رسید در طرف مقابل سمند EF۷ نیز با کاهش قیمت مواجه شد در بازار به قیمت ۷۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

به گزارش فرارو قیمت روز پژو ۴۰۵ برای اول هفته با کاهش نسبی روبرو است. هرچند این کاهش بسیار ناچیز است، اما می‌توان به آن امیدوار بود. امروز پژو ۴۰۵ GLX در بازار تقریبا ۷۰۰ هزار تومان ارزان شده و به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز کاهش قیمت کمتری را تجربه کرده و تنها ۴۰۰ هزار تومان پایین آمده است. این محصول در کارخانه ۶۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، اما در بازار ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود، یعنی ۱۱ میلیون بالاتر. این اخلاف قیمت برای پژو ۴۰۵ SLX خیلی بیشتر است. کارخانه معتقد است پژو ۴۰۵ SLX حدود ۶۸ میلیون تومان قیمت دارد، اما چند روزی است که این محصول در بازار روی قیمت ۸۳ میلیون تومان ایستاده و ۱۵ میلیون بالاتر از قیمت مصوب کارخانه خرید و فروش می‌شود. 

انواع پژو ۲۰۶ امروز تا ۳۰۰ هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرده است. قیمت روز پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار امروز به ۸۱ میلیون ۷۰۰ هزار تومان رسیده و نسبت به روز گذشته حدود ۳۰۰ هزار تومان اختلاف دارد. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از این کاهش قیمت مستثنی نیست و حدود ۳۰۰ هزار تومان پایین آمده. طوری که امروز پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار با قیمت ۹۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. پژو ۲۰۶ صندوق‌دار وضعیت مشابهی دارد و با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی به ۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. 

قیمت رانا نیز امروز کاهش یافت  و ۷۷ میلیون ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود. قیمت پژو پارس نیز در بازار با کاهش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی روبرو شده است. طوری که قیمت روز پژو پارس به حدود ۹۴ میلیون ۸۰۰ هزار تومان رسیده تا اختلاف آن با مرز ۱۰۰ میلیونی کمتر شود.

دنا از قاعده کاهش قیمت محصولات ایران خودرو مستثنی بود. امروز دنا معمولی تیپ ۲ بدون کاهش قیمت ۱۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. دنا پلاس توربو نیز تغییری نداشت امروز ۱۶۸ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. با این وجود باید توجه داشت که قیمت دنا در بازار تقریبا دو برابر قیمت مصوب کارخانه است. 

 

قیمت روز محصولات سایپا در بازار امروز شنبه ۲ مرداد ۹۸

امروز قیمت اغلب محصولات سایپا بعد چند روزی که سر جایشان خشکشان زده و هیچ تغییری در قیمت آن‌ها شاهد نبودیم کاهش یافت. برای مثال قیمت روز تیبا صندوق‌دار در بازار برای مدت‌ها روی ۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باقی مانده بود امروز ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت همچنین تیبا ۲ نیز امروز ۴۰۰ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و ۵۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد که حدود هفت میلیون بالاتر از قیمتی است که کارخانه مصوب کرده. قیمت روز ساینا نیز  به ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که اختلاف خیلی کمی با قیمت مصوب دارد و در بازار تنها یک میلیون بالاتر از قیمت کارخانه خرید و فروش می‌شود.

 

قیمت روز پراید امروز شنبه ۲ مرداد ۹۸

قیمت پراید هاچ‌بک امروز تغییری نداشت و در بازار با قیمت ۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت دیگر انواع پراید نسبت به روز‌های گذشته کاهش داشتند. پراید سایپا ۱۳۱ در بازار همچنان هفت میلیون بیشتر از قیمت مصوب و حدود ۴۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و پراید وانت با ۴۰۰ هزار تومان کاهش روی ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ایستاده است.

 

قیمت محصولات کرمان موتور امروز شنبه ۲ شهریور ۹۸

قیمت روز انواع جک از سری محصولات کرمان موتور نیز امروز کاهش یافت به طوری که جک J. ۴ همچنان ۱۴۵ میلیون تومان و حدود چهار میلیون کمتر از قیمت مصوب کارخانه در بازار فروخته می‌شود. جک S. ۳ امروز در بازار ۱۸۸ میلیون تومان است و جک S. ۵ حدود ۲۷۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. باید توجه داشته باشید که کارخانه کرمان‌موتور قیمت این ماشین را ۳۰۱ میلیون تومان در نظر می‌گیرد.

قیمت روز محصولات کرمان موتور امروز شنبه ۲ شهریور ۹۸ مطابق جدول زیر است:

نام خودرو    قیمت امروز (تومان)       قیمت کارخانه (تومان)

 

قیمت روز محصولات مدیران خودرو امروز شنبه ۲ شهریور مرداد ۹۸

امروز خبری از کاهش قیمت انواع MVM از سری محصولات مدیران‌خودرو نیست. MVM ۳۱۵ هاچ‌بک بدون تغییر نسبت به روز گذشته باقی مانده و در بازار با قیمت ۱۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. به طرز جالبی قیمت‌هایی که کارخانه مدیران خودرو برای محصولاتش در نظر می‌گیرد، بالاتر از قیمت کف بازار است. مثلا همین MVM ۳۱۵ هاچ‌بک در کارخانه ۱۴۰ میلیون تومان قیمت دارد. MVM X۲۲ اتوماتیک در بازار ۱۸۵ میلیون تومان فروخته می‌شود، اما کارخانه روی رقم ۱۹۵ میلیون تومان اصرار می‌کند. اختلاف قیمت بازار و کارخانه برای MVM X۲۲ دنده‌ای بیشتر است. طوری که می‌توان این ماشین را در بازار حدود ۱۴۴ میلیون تومان به صورت نقدی خرید، اما کارخانه آن را ۱۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشد. این اختلاف قیمت در مورد MVM X۳۳ به اوج خود می‌رسد. با اینکه فعالان بازار خودرو قیمت روز MVM X۳۳ را ۲۰۳ میلیون تومان در نظر می‌گیرند، کارخانه قیمت این محصول را ۳۳ میلیون بالاتر یعنی ۲۳۶ میلیون تومان در نظر می‌گیرد.

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز ۳ شهریور ۹۸

قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۱۴۲۰ تومان رسید

سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است.

به گزارش تسنیم، امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش نسبت به روز کاری قبل، ۴ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۹۴ هزار تومان معامله می‌شود. 

در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان، ربع‌سکه یک‌میلیون و ۳۲۹ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۴۹ هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت طلای ۱۸ عیار هم ۴۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است. ضمن آنکه هر اونس طلا در بازار‌های جهانی با قیمت ۱۵۲۶.۹ دلار معامله می‌شود.

کاهش چشم گیر قیمت ارز در روز‌های گذشته موجب شد تا قیمت دلار که اول تیرماه ۱۳ هزار تومان بود در کمتر از یک ماه به مرز ۱۱ هزار تومان نزدیک شود.

فعالان بازار ارز معتقدند: خروج بازیگران بزرگ از بازار ارز، فروشنده شدن بازیگران خرد، رفتار‌های موثر بازار ساز، افزایش عرضه و کاهش تقاضا و راه اندازی بازار متشکل ارزی از مهمترین دلایل کاهش شدید قیمت ارز در روز‌های گذشته به حساب می‌آید. 

صرافی‌های بانک‌ها امروز یکشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با کاهش ۱۰۰ تومانی نسبت به روز کاری قبل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان خریداری می‌کنند.

برهمین‌اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها، ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان است.

در بازار آزاد هر دلار آمریکا در برابر ۱۱ هزار و ۴۲۰ تومان، پوند ۱۴ هزار و ۱۵۱ تومان و درهم امارات ۳ هزار و ۱۳۷ تومان معامله می‌شود.

 

نوع

قیمت لحظه

قیمت دلار

1396/06/03

قیمت دلار در بازار آزاد

11 هزار و 420 تومان

قیمت یورو

12 هزار و 950 تومان

قیمت پوند

14 هزار و 151 تومان

قیمت درهم امارات

3 هزار و 137 تومان

قیمت سکه بهار آزادی

4 میلیون و 94 هزار تومان

قیمت سکه طرح جدید

4 میلیون و 140 هزار تومان

قیمت نیم سکه

2 میلیون و 148 هزار تومان

قیمت ربع سکه

یک میلیون و 329 هزار تومان

قیمت سکه گرمی

949 هزار تومان

قیمت گرم طلای 18

417 هزار و 400 تومان

قیمت گرم طلای 24

556  هزار و 500 تومان

قیمت هرمثقال طلا

یک میلیون و 808 هزار تومان

قیمت هرانس طلادلار

1526.9دلار

قیمت پلاتیندلار

860 دلار

قیمت انس نقرهدلار

17.39 دلار

بازارمسکن درشهریور انتظار شهریور کم‌رمق  در بازار اجاره

تمدید قراردادها، تعدیل قیمت فروش، کاهش معاملات، مهاجرت به شهرهای اطراف، ورود املاک نوساز به بخش اجاره و نگرانی موجران از خالی ماندن خانه در آخرین ماه از فصل جابه‌جایی، منجر به مهار انتظارات تورمی در بازار اجاره شده است. 6  عامل تقویت‌کننده بازار اجاره، افق افزایشی این بازار در آخرین ماه از فصل جابه‌جایی را دور از ذهن کرده است. در شرایطی که معمولا با ورود به شهریورماه نگرانی‌ها از احتمال رشد اجاره بها تشدید می‌شود، کاهش معاملات و ثبات قیمت در فایل‌های خرید و فروش و هم‌چنین تمدید قراردادهای اجاره که طی دو ماه اخیر ویژگی غالب بازار را شکل داده این ذهنیت که امسال شهریور ملتهبی را در بخش اجاره شاهد خواهیم بود کمرنگ کرده است. از سوی دیگر شهریورماه آخرین فرصت موجران برای یافتن مستاجر محسوب می‌شود و انتظار می‌رود مالکان برای آن‌که گرفتار پاییز راکد نشوند از نرخ‌های پیشنهادی کوتاه بیایند. ورود املاک کلیدنخورده‌ای که از فروش بازماندند به بازار، عامل  دیگری است که به تعدیل نرخ‌ها در این بخش کمک می‌کند.

اطلاعات دریافتی از واسطه‌های ملکی شهر تهران حاکی از آن است که در مردادماه نیز حجم قراردادهای اجاره نسبت به خردادماه افزایش نیافته و از حدود ۱۵ هزار فقره در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران فراتر نخواهد رفت. در ۱۵ روز ابتدای مردادماه ۷۷۵۸ قرارداد اجاره در شهر تهران منعقد شده که کاهش ۲۲ درصدی را نسبت به نیمه اول مردادماه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. برداشت سطحی از افت قراردادهای اجاره این است که اجاره‌نشین‌ها اقدام به خرید کرده‌اند. اما کارشناسان می‌گویند مهم‌ترین دلیلی که به آرامش بازار اجاره در پایتخت کمک کرده، مهاجرت از تهران و تمایل به تمدید قراردادها بوده است.

به گزارش ایسنا، به دنبال نوسان بازار مسکن در دو سال اخیر و بر اساس مشاهدات میدانی جمعیت در بعضی شهرهای اطراف تهران افزایش محسوسی یافته است. هم‌چنین کارنامه بازار مسکن در تیرماه نشان‌دهنده افت قیمت مسکن در مناطق میانی بود. رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته که در پی کاهش  قیمت در بخش خرید و فروش، نرخ اجاره بها نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.

مصطفی‌قلی خسروی در بیان جزییات تعدیل قیمت‌ها در بازار اجاره بیان کرده  است: نرخ اجاره در منطقه ۲ تهران با ۳ تا ۵ میلیون تومان، در منطقه ۴ تهران ۱۵ تا ۲۰ درصد، در منطقه ۱۰ تهران حدود ۱۰ درصد و در منطقه هشت ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش مواجه شده است.

افراد محروم از شرایط قانون کار

بدون تردید، نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری نمی‌توان نادیده‌ گرفت. همچنین از آنجایی که مهمترین وظیفه و رسالت حقوق کار، ایجاد توازن و تعادل بین سرمایه و نیروی کار است، باید سازوکاری فراهم شود تا ضمن حفظ جایگاه کارآفرینی، نیروی جوان کارگر به‌گونه‌ای حمایت شود که بتواند مساعی خود را در جهت تعامل، نه تقابل با کارفرما مصروف دارد که این حمایت در قوانین و مقررات کار لحاظ شده است. در عین حال در بعضی موارد موانعی قانونی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد قرارداد منعقده از امتیازات و شرایط مندرج در حقوق کار بهره‌مند شود.

 اتباع بیگانه

بیشتر دولت‌ها جهت ممانعت از حضور اتباع کشورهای دیگر در بازار کشور خود برنامه‌ریزی مشخصی داشته و مقرراتی تدوین می‌کنند تا حتی‌الامکان مشاغل موجود توسط اتباع داخلی تصدی و اداره شود. در کشور ما نیز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال همیشه با مشکلاتی همراه بوده و به‌خصوص در سال‌های اخیر این موضوع از دغدغه‌های مهم مسئولان و مردم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم توجه داشته و سیاست‌گذاری در امر اشتغال را از وظایف دولت می‌داند؛ بر همین مبنا در قانون کار اشتغال خارجیان منع و شرایطی برای اشتغال آنان پیش‌بینی شده است.

به موجب ماده ۱۲۰ قانون کار اصل بر ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه است، مگر دارای شرایط زیر باشند؛ اولا ‌دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند. ثانیا مطابق مقررات پروانه کار از وزارت کار دریافت کنند. بنابراین چنانچه تبعه خارجه بدون رعایت شرایط مزبور مبادرت به تنظیم قرارداد کار کند به دلیل ممنوعیت قانونی، قرارداد وی معتبر نبوده و باطل است. البته در صورت بهره‌گیری از نیروی کار او به دلیل اینکه موضوع تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرد، تأدیه اجرت‌المثل کار او تابع عمومات قانونی خواهد بود.

با وجود عدم اعتبار قرارداد کار و ضرورت تأدیه اجرت‌‌المثل کار انجام‌شده، کارفرما در صورت به‌کارگیری نیروی غیرمجاز خارجی باید عواقب دیگری را نیز بپذیرد. البته باید توجه داشت که مواردی نیز به موجب قانون پیش‌بینی شده است که تبعه خارجه از شرط دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص معاف بوده و صرفا ارایه پروانه کار کفایت کرده و وزارت کار اقدام به صدور یا تمدید پروانه کار می‌کند. بر اساس ماده ۱۲۲ قانون کار این افراد عبارتند از تبعه بیگانه‌ای که حداقل 10 سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد؛ تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد و مهاجران کشورهای بیگانه به‌ویژه کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی پس از موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه. به هر حال آنچه برای مراجع قانونی در اعتبار قرارداد کار تنظیم‌شده توسط تبعه خارجه ملاک بود، وجود پروانه کار است.

 

 محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه

دادگاه‌ها به موجب مقررات و برای رعایت مصالح عمومی و فراهم کردن امنیت اجتماعی مجازند در تکمیل یا تتمیم برخی از انواع مجازات‌ها، محکوم‌علیه را علاوه بر کیفره بزه، مدتی از بعض یا تمام حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت محل مشخصی مجبور یا در مدت تعلیق اجرای مجازات، محکوم‌علیه را از اشتغال به حرفه معینی منع کنند. بنابراین در صورتی که به موجب حکم دادگاه کارگر از اشتغال به کار یا حرفه معین یا فعالیت در محلی معین یا اقامت در مکانی خاص منع شده باشد، در مدتی که این محرومیت باید اعمال شود، نمی‌تواند بر خلاف مفاد رأی عمل کرده و تا حدی که معارض مفاد رأی دادگاه باشد طرف قرارداد کار قرار گیرد. فی‌المثل شخصی که در تولید نرم‌افزار رایانه تبحر دارد و به اتهام تولید و توزیع نرم‌افزارهای مستهجن، علاوه بر محکومیت کیفری و در تکمیل مجازات‌های اعمال‌شده برای مدت معین از فعالیت در امور مربوط به رایانه محروم و ممنوع شده است، در این مدت نمی‌تواند به عنوان کارگر یا کارفرما طرف قرارداد کار قرار گیرد یا اینکه ممکن است شخصی به دلیل شرارت برای مدتی از شهر محل اقامتش به شهر دیگری تبعید و ملزم به اقامت اجباری شود و چنانچه در فاصله زمانی مورد نظر، قرارداد کار در شهر مبدا منعقد کند، این قرارداد به دلیل منع حاصله از حکم دادگاه معتبر نخواهد بود. در موارد تعلیق اجرای مجازات نیز در مدت زمانی که برای آن منظور شده، چنانچه محکوم‌علیه از اشتغال‌ به حرفه معینی منع شده باشد، حق انعقاد قرارداد کار و اشتغال مورد نظر را ندارد لذا محرومان از حقوق اجتماعی تا جایی که احکام قضایی دلالت کند، از تنظیم قرارداد کار معارض با آن ممنوع هستند.

 

 ممنوعیت تنظیم قرارداد با تاجر ورشکسته

ورشکستگی وضعیت خاصی است که صرفا برای تجار حاصل می‌شود و منظور از تاجر اعم از شخص طبیعی است که شغل معمولی او معاملات تجاری است یا شرکت‌های تجارتی که آنها را به عنوان شخص حقوقی می‌شناسیم. ورشکستگی تاجر یا شرکت‌ تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده اوست حاصل می‌شود. این ورشکستگی به موجب حکم دادگاه، معین و اعلان می‌شود. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموالش ممنوع است. بنابراین پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته نمی‌تواند طرف قراردادی قرار گیرد که موثر در دارایی اوست و در هرگونه معامله‌ای مدیر تصفیه جانشین او خواهد بود. منبع مداخله تاجر به معنی حجر او نیست و آنچه مورد بحث است عدم دخالت در دارایی موجود است و لذا در صورتی که تاجر ورشکسته که اعتبار شغلی خود را از دست داده، بعد از ورشکستگی به عنوان کارگر طرف قرارداد قرار گیرد و بخواهد برای تأمین معیشت خود و خانواده‌اش کار کند مانعی ندارد و چنین قراردادی صحیح است. البته به حکم قانون تاجر ورشکسته از دخالت در آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی او نیز حاصل شده و عاید او شود، منع شده است و مدیر تصفیه باید ترتیب مصرف آن را معین کند. بدیهی است چنین عایدی مصروف نفقه ورشکسته و خانواده‌اش شده و چنانچه مازادی داشته باشد داخل در اموال او خواهد شد تا متعلق حق طلبکاران باشد و حتی چنانچه تاجر ورشکسته وسیله‌ای برای معاش نداشته باشد نفقه او و خانواده‌اش، از دارایی وی داده می‌شود. پرسشی که مطرح است اینکه در فاصله زمانی تاریخ توقف و اعلان حکم ورشکستگی چنانچه تاجری عملا متوقف باشد ولی به فعالیت تجاری خود ادامه دهد، قراردادهایی که پس از تاریخ توقف و قبل از صدور و اعلان حکم ورشکستگی منعقد می‌کند از جمله در صورتی که مبادرت به انعقاد قرارداد کار با کارگرانی کند، وضعیت قراردادی آنها چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان گفت چون حکم ورشکستگی صادر نشده و اعلان عمومی صورت نپذیرفته، قراردادهای مزبور معتبر است؟ در این راستا ماده ۵۷۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد، نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. بنابراین با بطلان قرارداد کار، موضوع از شمول قانون کار خارج خواهد شد و طبعا زیادتی که به واسطه بهره‌گیری از نیروی کار در اموال کارفرما حاصل شده تابع عمومات بوده و عامل مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود لذا موضوع از حمایت‌های قانونی قانون کار و مزایای مربوطه خارج است. بدیهی است ورشکستگی یا توقف تاجر تأثیری در قراردادهایی که قبل از توقف منعقد کرده است، ندارد.

 وضعیت کارمندان دولت و بازنشستگان

همانطور که می‌دانیم، کارمندان دولت از داشتن شغل دولتی دیگر ممنوع هستند لذا نمی‌توانند در اوقات بعد از ظهر و خارج از وقت اداری با وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارداد کار منعقد کنند. همچنین است وضع اشتغال بازنشستگان که نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و حتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و هر دستگاهی که به‌نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، اشتغال داشته باشند. لذا چنانچه اشخاص یادشده با مؤسسات و وزارتخانه‌های مذکور مبادرت به انعقاد قرارداد کنند، به دلیل ممنوعیت‌های قانونی اشاره‌شده قرارداد آنان معتبر نخواهد بود.

 

 فعالیت‌ها و مشاغلی که تصدی آن مستلزم پروانه مخصوص است

تصدی برخی از مشاغل و پرداختن به بعضی فعالیت‌های شغلی مستلزم دارا بودن پروانه کار یا گواهی‌نامه معتبری از مراجع قانونی است. برای مثال برای پرداختن به شغل طبابت، عامل باید فارغ‌التحصیل رشته پزشکی و دارای دانش‌نامه معتبر باشد و چنانچه شخصی با مدارک جعلی، خود را پزشک قلمداد و جهت طبابت قرارداد کار با مؤسسه‌ای تنظیم کند، چون شخص یادشده حق دخالت در امور پزشکی را ندارد، قرارداد منعقده به علت ممنوعیت قانونی اشتغال وی به امور پزشکی معتبر نخواهد بود.

 

 مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی

به موجب ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29 مهر سال 1363 هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد نوزده سالگی می‌شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد بود. لذا افرادی که در شرط سنی مذکور قرار می‌گیرند، موظفند با انتشار آگهی احضار، خود را به اداره وظیفه عمومی نیروی انتظامی معرفی کنند و چنانچه موعد آن گذشت، غایب محسوب خواهند شد. همچنین به موجب ماده ۶۲ قانون مزبور، استخدام مشمولان مزبور به طور کلی در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون احراز شرایط داشتن معافیت دایم یا موقت ممنوع است.

 

 ممنوعیت مشاغل معین برای کارگران کمتر از هجده سال

قانونگذار در مواد 79 تا 84 قانون کار به شرایط کار نوجوانان پرداخته و به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام را ممنوع اعلام کرده است .بر اساس این قانون، کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد. ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت، زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است همچنین در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن برای  سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود.

 

 سایر ممنوعیت‌های قانونی

چنانچه مقررات مختلف هر عملی ممنوع اعلام شده باشد یا برای فاعل آن مجازات منظور شود، نمی‌توان کسی را برای انجام آن اجیر کرد و به طور کلی اجیر کردن نسبت به فعل مذکور ممنوع است؛ بنابراین نمی‌توان شخصی را برای ارتکاب جرایم اجیر کرد تا فی‌المثل اقدام به فروش اموال و اشیای ممنوعی مثل مواد مخدر، کشت خشخاش یا تولید اسلحه و مهمات کند و موارد یادشده و سایر مواردی که در مقررات جزایی منع شده است، نمی‌تواند موضوع قرارداد کار قرار گیرد و به دلیل ممنوعیت مانع از انعقاد قرارداد کار است.

موارد توقیف و انتقال وسایل نقلیه

تخلفات راهنمایی و رانندگی از رایج‌ترین تخلفاتی هستند که در جامعه‌ واقع می‌شود. رایج بودن این تخلفات با احتمال ایجاد خطرات جانی شدید همراه است. از این رو قانونگذار سعی کرده با روش‌های مختلفی با این تخلفات برخورد کند که توقیف و انتقال وسیله نقلیه از مهمترین این روش‌هاست.

طبق ماده‌ ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر متخلف ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ برگ جریمه، جریمه‌‌ مربوط را پرداخت نکند، پلیس راهور با اخطار کتبی به او ابلاغ می‌کند که یک ماه برای پرداخت جریمه مهلت دارد. در صورتی که این مهلت به پایان برسد و متخلف باز هم جریمه را نپردازد، گواهی‌نامه‌ او ضبط شده و پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه‌ راهنمایی و رانندگی توقیف می‌شود. حال اگر مبلغ جریمه‌ یک خودرو به یک میلیون تومان برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند. اگر او ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، جریمه‌‌ خود را پرداخت نکند، راهنمایی و رانندگی تا زمان پرداخت جریمه، خودروی او را توقیف خواهد کرد.

طبق ماده ۹ این قانون رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهی‌نامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه‌ معتبر شخص ثالث و هم‌چنین برگه‌ معاینه‌ فنی، برای خودروهایی که بیش از ۵ سال از تولید آنها می‌گذرد، به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه‌ مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارایه دهند. مأموران در صورتی که شاهد تخلفی از راننده باشند، معمولاً این مدارک را از او مطالبه می‌کنند. حال اگر راننده هیچ‌کدام از مدارک ذکرشده را همراه خود نداشته باشد، مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارایه‌ مدارک، خودرو را متوقف کنند. البته رانندگان وسایل نقلیه‌ مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق، دیگر مدارک اختصاصی لازم را نیز همراه خود داشته باشند.

مطابق بند الف ماده‌ ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه به تعمیرگاه اعزام می‌شود.

رانندگی بدون پروانه مطابق ماده‌ ۷۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جرم است و برای بار اول جزای نقدی و برای دفعات بعد، مجازات حبس دارد. این است که بند ج ماده‌ ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر کرده است اگر شخصی بدون داشتن گواهی‌نامه رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف شده و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود.

همچنین به‌موجب ماده‌ ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محل‌هایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت تردد و بسته شدن راه می‌شود، با نصب علامت مخصوص مشخص کنند.

در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محل‌ها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده‌روها، مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، نسبت به انتقال وسیله نقلیه اقدام کنند.

باید توجه داشت در مواردی که انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، حسب مورد بر عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم‌مقام قانونی آنان خواهد بود. بنابراین در صورت توقیف وسایل نقلیه، برای ترخیص لازم است که کلیه‌ جریمه‌ها پرداخت شده و مفاصاحساب تسلیم شود و اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی نیز ارایه شود. همچنین اگر احتمال قوی در خصوص عدم مالکیت راننده وجود داشته باشد، ارایه‌ مدارکی که اثبات‌کننده‌ مالکیت باشد نیز ضروری است.